ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                           Μαρούσι, 03 Δεκεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. :  381/4598

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                          21PROC009662691

                                                                                                              ΑΔΑ 6ΗΘΥ469Η3Π-ΡΚΓ

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Κατάργηση και οριστική αποκατάσταση του προβλήματος των κατεστραμμένων φωτοσεισμών σε επιφάνεια 300m2 στον Περιβάλλοντα χώρο του Ποδηλατοδρομίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 14.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Κατάργηση και οριστική αποκατάσταση του προβλήματος των κατεστραμμένων φωτοσεισμών σε επιφάνεια 300m2 στον Περιβάλλοντα χώρο του Ποδηλατοδρομίου» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.21REQ008705916 2021-06-02 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/3386/01.06.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΣΠΚ469Η3Π-5ΦΜ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η περιγραφή  των εργασιών για την κατάργηση των  φωτοσειρών του Περιβάλλοντος χώρου του Ποδηλατοδρομίου Ο.Α.Κ.Α.  συνολικής  επιφάνειας   περίπου  300 m2

 Συγκεκριμένα, πρόκειται να απομακρυνθούν 14  φωτοσειρές  που βρίσκονται στον περιβάλλοντα  χώρο  του  Ποδηλατοδρομίου (πορτοκαλί γραμμές στη συνημμένη εικόνα),   οι οποίες   με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα διαμορφωθούν  σε  δάπεδο διέλευσης με τελική επιφάνεια βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου.

Οι  φωτοσειρές  αποτελούνται από φωτιστικά που είναι τοποθετημένα στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντένιες  τάφρους  ορθογωνικής  διατομής πλάτους 106 cm και βάθους 30 cm.

Οι τάφροι καλύπτονται από υαλοπίνακες οι  οποίοι εδράζονται περιμετρικά σε μεταλλικά πλαίσια – πατούρες.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

 1. Προσεκτική απομάκρυνση των υγιών υαλοπινάκων  και  των περιμετρικών μεταλλικών πλαισίων στήριξής τους  όπου αυτό είναι εφικτό, μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
 2. Απομάκρυνση των σπασμένων κρυστάλλων και των άλλων άχρηστων υλικών.
 3. Επιχώσεις των τάφρων  με κατάλληλο εδαφικό υλικό  καλά συμπιεσμένο, σε  πάχος 10-15 cm  και στη συνέχεια  υπόστρωμα από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό σε πάχος περίπου 5-10 cm.
 4. Κατασκευή πλάκας από οπλισμένο γαρμπιλόδεμα πάχους τουλάχιστον 10 cm.

Στη νωπή επιφάνεια του σκυροδέματος  θα γίνει  επίστρωση με ειδικό  έγχρωμο αντιολισθητικό σκληρό υλικό  (μίγματος χαλαζιακής άμμου) και χρώματος  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 Η ενσωμάτωση του υλικού στο γαρµπιλοµπετόν θα γίνει  µε λειαντικές μηχανές  και η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι  επίπεδη και αντιολισθητική.

Γενικά

 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 • Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε  όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
 • Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 • Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή τίμημα για την  προμήθεια και τη μεταφορά των απαιτούμενων υλικών, την ενοικίαση των απαιτούμενων μηχανημάτων  και γενικά όλες  τις δαπάνες που αναφέρονται  στην παρούσα τεχνική περιγραφή  καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

                       Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€14.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 17.360,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13.12.2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (14.12.2021 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 381/4598.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.