Δήλωση Προσβασιμότητας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: https://oaka.com.gr/ προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)», όπως ισχύει, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://oaka.com.gr/

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος https://oaka.com.gr/  δεν συνάδει προσωρινά με το πρότυπο EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης, που συνίσταται στο μεγάλο όγκο πληροφορίας και έλλειψη εργαλείων σε συνδυασμό με τον σε εξέλιξη μετασχηματισμό του φορέα και της ιστοσελίδας. Εναλλακτικοί τρόποι προσβασιμότητας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2106834522)

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 02-02-2022.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι: Πραγματική Αξιολόγηση: αυτοαξιολόγηση από τον ίδιο τον φορέα

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 02-02-2022.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@oaka.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1, 151 23 Μαρούσι.Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , e-mail: info@oaka.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).