ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 09/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την πραγματοποίηση στήριξης της κεντρικής παροχής ύδρευσης 6΄΄ του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 529/6158 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 13/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση στήριξης της κεντρικής παροχής ύδρευσης 6΄΄ του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α . και συγκεκριμένα:

  1. Μεταλλικό πρόβολο στήριξης 38/40-440 30 τεμ.
  2. Εκτονούμενα Αγκύρια 12Χ120 75 τεμ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 13/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 529/6158.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ