ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 12 Mαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:    193/15488

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑ Δέσμευσης:ΩΩ9Ρ469Η3Π-6ΩΧ

ΑΔΑΜ: 18PROC002783502

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ενζύμων,  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,15488 έως 26.03.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια,  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 500mL ή 0,0725Megaunits, β-GLUCURONIDASE  from Ε.coli (cod.3707601001) 

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Η προμήθεια αφορά την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους θα γίνει εφ’απαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο emai: nkastoras.oaka@gmail.com  έως 26.03.18.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 193/15488.

Πληροφορίες κ. Γ.Αγγελής  τηλ. 210-6868410.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ