ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 27/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ελαιοχρωματισμό στο χώρο της Διεύθυνσης του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 257/5693 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 10/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε εργασίες για την αποκατάσταση του χώρου της Διεύθυνσης του ΕΚΑΕ και προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ελαιοχρωματιμό τοίχων, οροφών και κάθε είδους προεξοχών και σωληνώσεων σε γραφειακούς χώρους του ΕΚΑΕ. Οι επιφάνειες 200 τετρ. μέτρων θα βαφούν με ριπολίνη νερού σε χρώμα που θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Θα προηγηθεί τρίψιμο, στοκάρισμα και εξομάλυνση της επιφάνειας όπου χρειαστεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν – κατόπιν ραντεβού – τον χώρο, προκειμένου να λάβουν γνώση του έργου από την υπεύθυνη κα Μαλανδράκη στο 2106868172.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 10/06/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 257/5693.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ