Μαρούσι, 13-03-2020

 

 

                                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν, αφενός την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού (covid-19) και τον περιορισμό της διάδοσής του, αφετέρου τα πορίσματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την εξέλιξη και εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού.

Σε πλήρη εναρμόνιση με τις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής (σχετ. 1. ΠΝΠ ΦΕΚ A’ 42/25.02.2020, ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, ΚΥΑ Δ1Α/γπ.ΟΙΚ.16838/ΦΕΚ Β΄/783/10-03-2020, εγκύκλιοι και οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, τον Ε.Ο.Δ.Υ. ,  την εγκύκλιο της Γ.Γ.Α., ΚΥΑ 833/12-03-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄) και την Γενική  Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και δομών του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης” (O.A.K.A.) για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν  τα προληπτικά μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών αλλά και προσωρινής επιβολής μέτρων ως προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η αναστολή αυτή λαμβάνεται ως ζωτικά αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την διαφύλαξη πρωτίστως των παιδιών και κατ’ επέκταση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και του ίδιου του αθλητισμού, που είναι από τη φύση του μέσο για την υγεία και ευεξία των ανθρώπων.

Ειδικότερα, ως προς το προσωπικό και τους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων που υπόκεινται στην αναστολή των προηγουμένων καταστάσεων, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των αρ. 4 & 5 της από 11/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), καθώς και οι δυνατότητες για ευέλικτο ωράριο εργασίας, εξ αποστάσεως εργασία, ώστε οι υπάλληλοι να παραμείνουν ενεργοί ακόμη κι αν χρειαστεί να λείψουν για λίγο.   Το Ο.Α.Κ.Α. θα συνεχίσει εξυπηρετώντας μόνο τους αθλητές που έχουν άμεση σχέση με την Ολυμπιακή προετοιμασία.

Η ανάγκη τόσο διαφύλαξης των ευπαθών ομάδων και χρονίως πασχόντων αλλά και η ευρύτερη κοινωνική και ηθική διάσταση επιβάλλει την συνεργασία όλων ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την διακινδύνευση μεγάλου αριθμού ατόμων και την επέκταση της επιδημίας.

Ο αθλητισμός σημαίνει πάνω απ’ όλα υγεία και με το βλέμμα στραμμένο σε αυτό καλούμε κάθε εμπλεκόμενο στις δραστηριότητες του Κέντρου μας, να «ενεργοποιήσει» κάθε ένστικτο ατομικής ευθύνης,  υπευθυνότητας και σοβαρότητας για το χρονικό διάστημα που έρχεται, ώστε στο μέλλον να απολαμβάνουμε όλοι τα οφέλη και τη χαρά που μας παρέχει η άθληση σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

 

 

 

                                                                    ΕΚ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.