ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,  6-11-2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  565/4872

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                23PROC013709987

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ενός (1) ιατρού εργασίας και  ενός (1) τεχνικού ασφαλείας μέσω ΕΞΥΠΠ για το  ΟΑΚΑ  , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 7.300,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Διοικητικού   (εισηγ.4872/14-09-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών ενός (1) ιατρού εργασίας και ενός (1) τεχνικού ασφαλείας μέσω ΕΞΥΠΠ για την τηρηση των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στο  ΟΑΚΑ  :

 

Ενδεικτικές προδιαγραφές για την κάλυψη του ΟΑΚΑ, με υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας & Ιατρού Εργασίας (ΕΞΥΠΠ) :

Πίνακας 1.

  ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Τ.Α

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α

 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

133-143 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (79Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & 54Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ) 167 ΩΡΕΣ Τ.Α.

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι.Ε.

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ Ι.Α

 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

75 ΩΡΕΣ Ι.Ε.

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 
 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

Διευκρινίζονται τα εξής :

Στην συνολική τιμή προσφοράς, θα συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας όπως αυτές προσδιορίζονται και προβλέπονται από τους Ν.3850/10, Ν.1568/85, τα Π.Δ. 305/96, 294/88,17.96, 95/99 και όλες τις εκάστοτε διατάξεις καθώς και όλη η γραφειοκρατική διαδικασία των απαραίτητων θεωρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και η θεώρηση των Βιβλίων Υποδείξεων στις αρμόδιες ΔΕΑΥΕ.

Στην Οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένος  ο Πίνακας 1. Στήλη 4.

 

Ενδεικτικά για τον Τεχνικό Ασφάλειας:

 • Επιθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, των μέσων και των μέτρων υγείας και ασφάλειας που υπάρχουν σε αυτές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες ΔΕΑΥΕ.
 • Ενημέρωση της διοίκησης και των εργαζομένων αυτής για τυχόν υφιστάμενους κινδύνους στους χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών για τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας. Οι συμβουλές και υποδείξεις αυτές καταχωρούνται στο ειδικό «Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας» του ΟΑΚΑ.
 • Επιλογή των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας για κάθε εργασία που εκτελείται στην εγκατάσταση από τους εργαζόμενους και εκπαίδευση των εργαζομένων στον τρόπο χρήσης τους.

 

Ενδεικτικά για τον Ιατρό Εργασίας :

 

 • Επιθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, των μέσων και των μέτρων υγείας και ασφάλειας που υπάρχουν σε αυτές,  σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες ΔΕΑΥΕ.
 • Ενημέρωση της διοίκησης και των εργαζομένων για τυχόν υφισταμένους κινδύνους στους χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών για τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας. Οι συμβουλές και υποδείξεις αυτές καταχωρούνται στο ειδικό «Βιβλίο Υποδείξεων Ιατρού Εργασίας» του ΟΑΚΑ.
 • Έκδοση βεβαιώσεων καταλληλόλητας (ή μη) των εργαζομένων για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 565/4872/14-9-23 της Διεύθυνσης Διοικητικού   του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ Ψ8ΞΛ469Η3Π-ΣΕΜ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εφτά   χιλιάδων  και  τριακοσίων   ευρώ (7.300,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 15/11/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 565/4872. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 16/11/2023  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα 10.00πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των Υπηρεσιών.

 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
 • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ύψους 146,00€

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου των Υπηρεσιών,  στο  τηλ. 210  6868087  κα  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ  .

                                                                                                   

 

 

                                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ