ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                                            Μαρούσι, 24/11/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 656/3961

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                               

                                                                                                                                               

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Αναλώσιμων Υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.656/3961).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια και Μεταφορά Αναλώσιμων Υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 656/3961/14-11-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 719/ΨΦΨΔ469Η3Π-3ΟΟ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
  • σύμφωνα με την κάτωθι Λίστα Αναλώσιμων :

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Σημείωση:  όλα τα παρακάτω  υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

1 ΔΙΣΚΑΚΙ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΕ      2 ΤΕΜ.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΞΥΛΟΥ      2 ΤΕΜ.

 
2 ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ   ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ     200ΤΕΜ.  
3 ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ  
4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ   OERLICON 2 ½αρια    6 ΠΑΚΕΤΑ  
5 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ 10 ΔΙΑΦΑΝΕΣ – 10 ΛΕΥΚΕΣ       
6 ΣΙΛΙΚΟΝΙΕΡΕΣ    2 ΚΑΛΕΣ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ)  
7 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΛΑ 12 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑ  
8 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΑΥΡΑ ΚΑΛΑ  6 ΠΑΚΕΤΑ  
9 ΤΑΪΡΑΠ ΑΠΟ 3 ΠΑΚΕΤΑ

40αρια

60αρια

8αρια

100αρια

 
10 ΧΑΡΤΟΑΙΝΙΕΣ    10 ΡΟΛΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ     4 ΡΟΛΑ

 
     
11 ΣΠΡΕΪ  :

ΓΑΛΒΑΝΙ       15 ΤΕΜ.,         WD 40    10 ΤΕΜ. ΜΕΓΑΛΑ

 
12 ΟΥΠΑΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ :   ΑΠΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ

 8Χ80          8Χ100       10Χ80        10Χ100      

10Χ120        12Χ160        12Χ220       

 
13 ΒΙΔΕΣ ΜΠΙΛΤΕΞ  ΑΠΟ 1 ΚΟΥΤΙ    

7,5Χ70      7,0Χ100      7,5Χ140

 
14 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  2αρι + 3αρι      ΑΠΟ 3 ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ –

4αρι ΑΠΟ 1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ

 
15 ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΙΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ   ΑΠΟ   2 ΚΟΥΤΙΑ

 4,2Χ25    4,2Χ19     4,8Χ25      4,8Χ19

 
16 ΜΥΣΤΡΙ 2 ΤΕΜ.- ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ.  
17 ΜΙΚΡΑ ΡΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ (ΠΑΝΙΝΑ)        20 ΤΕΜ  
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΥΣ – 5 ΜΑΥΡΟΥΣ-2 ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ – 3 ΛΕΥΚΟΥΣ  
19 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ (ΣΦΥΡΙΑ)     2 ΤΕΜ.  
20 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ     30 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΛΗ  
21 ΟΥΠΑΤ ΚΑΛΑ ΤΟΥΒΛΟΥ + ΜΠΕΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗΤΑ –

6αρια   6cm μήκος

 8αρια    10cm μήκος

10αρια   10cm μήκος

 12αρια   10cm μήκος

 
22 ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10αρες – 12αρες- 16αρες-20αρες-30αρες ΑΠΟ 2 ΚΟΥΤΙΑ  
23 ΜΥΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 15 ΤΕΜ.  
24 ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

10αρια 6ΤΕΜ.

13αρια 6 ΤΕΜ.

17αρια 4 ΤΕΜ.

 
25 ΚΑΛΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ     2ΤΕΜ.  

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (€1.200,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 1.488,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <656/3961>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 05/12/2023 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:30πμ.

 

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των προμηθειών  στο  τηλ. 697 3300203  κ. Χριστακίδη.

 

 

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ