Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                                           Μαρούσι, 5/7/2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 301/4154

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                24PROC015068979

                                                                                                                                              ΑΔΑ:ΨΛΒΘ469Η3Π-ΣΝΒ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Κατάργηση της Φωτοσειράς από τον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ προς τα Τέννις και διάστρωση Βιομηχανικού δαπέδου στην Τάφρο αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.301/4154).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προτίθεται να αναθέσει, για την Κατάργηση της Φωτοσειράς από τον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ προς τα Τέννις και διάστρωση Βιομηχανικού δαπέδου στην Τάφρο αυτής, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 301/4154 του Τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 413/Ε677469Η3Π-3ΩΧ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εν λόγω έργο αφορά την κατάργηση της φωτοσειράς  στην διαδρομή από τον Περιβάλλοντα Χώρο  προς τα Τένις (κόκκινη επισήμανση στο συνημμένο σχέδιο)  η οποία  με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα διαμορφωθούν  σε  δάπεδο διέλευσης πεζών και οχημάτων,  με τελική επιφάνεια βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου.

Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 300m2.

Φωτοσειρά Α-Α                                         Ενδεικτική εικόνα της φωτοσειράς

Οι  φωτοσειρές  αποτελούνται από φωτιστικά που είναι τοποθετημένα στο έδαφος, μέσα σε  τάφρους  οπλισμένου σκυροδέματος, ορθογωνικής  διατομής πλάτους 108 cm και βάθους περίπου 30 cm.

Οι τάφροι καλύπτονται από υαλοπίνακες οι  οποίοι εδράζονται περιμετρικά σε μεταλλικά πλαίσια – πατούρες (συνημμένη φωτογραφία).

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

 • Αποξήλωση των υαλοπινάκων και των περιμετρικών μεταλλικών πλαισίων στήριξής τους, τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν  σε ειδικούς χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές  προς ανακύκλωση.  Καθαρισμός των τάφρων από άχρηστα υλικά.
 • Επιχώσεις των τάφρων με εδαφικό υλικό καλά συμπιεσμένο  και στη συνέχεια  διάστρωση υποστρώματος  από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό σε πάχος  5-10 cm.
 • Περιμετρικό καλούπωμα και τοποθέτηση οικοδομικού πλέγματος.
 • Διάστρωση σκυροδέματος C20/25 μέσου πάχους 10-12 cm,  με προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου για αύξηση της  αντοχής του και συμπύκνωση αυτού προκειμένου να επιτευχθεί επίπεδη επιφάνεια.
 • Ακολουθεί επίπαση σκληρυντικού μίγματος χαλαζιακής άμμου και πρόσθετων ακρυλικών ρητινών, με μέση κατανάλωση 3-4 kg/m2, σε χρώμα πράσινο-μπλε παρεμφερούς απόχρωσης με αυτό των υαλοπινάκων (ενδεικτικά RAL 5018).
 • Ενσωμάτωση και σχολαστική συμπύκνωση του σκληρυντικού υλικού με λειαντήρες μπετού (ελικόπτερα). Η τελική επιφάνεια θα είναι λεία  και  αντιολισθητική.
 • Οι περιμετρικοί αρμοί θα πληρωθούν με χυτή ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη  2-συστατικών αρμών.

Γενικά

 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 • Η απαιτούμενη συντήρηση και προστασία του δαπέδου μέχρι την παράδοση αυτού προς χρήση, θα είναι ευθύνη του Αναδόχου.
 • Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικά με την αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό του και στους διερχόμενους, καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.
 • Ειδικότερα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες θα γίνονται στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ με καθημερινή προσέλευση πλήθους επισκεπτών και ως εκ τούτου θα πρέπει αυστηρά να λαμβάνονται  τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης, προειδοποίησης και ασφάλειας (τοποθέτηση σταθερής και ανθεκτικής περίφραξης η οποία θα οριοθετεί το εργοτάξιο, προειδοποιητικές/απαγορευτικές  πινακίδες,  φανοί για την νύκτα εφόσον απαιτούνται κτλ) ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.
 • Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου, τα μέτρα αυτά θα απομακρυνθούν και ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός.
 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές.
 • Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή τίμημα για την  προμήθεια και τη μεταφορά των απαιτούμενων υλικών, την ενοικίαση των απαιτούμενων μηχανημάτων  και γενικά όλες  τις δαπάνες που αναφέρονται  στην παρούσα τεχνική περιγραφή  καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου,  έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 18.600,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 16/7/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <301/4159>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
 • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 300,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την 17/7/2024 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773 κα Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ