ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

 ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                   Μαρούσι,  04/04/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 237/2400

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                        ΚΟΙΝ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για επισκευαστικές εργασίες στην είσοδο των αθλητών στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1450,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 237/2400/15-3-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις επισκευαστικές εργασίες στην είσοδο των αθλητών στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 237/2400/15-03-2023 του τμήματος Δομικών Εργων  του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 270/646Χ469Η3Π-Π9Ζ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με την κάτωθι περιγραφή εργασιών .

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

       Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την τοπική αποκατάσταση φθορών στην είσοδο προς την αρένα του Ποδηλατοδρομίου και είναι οι παρακάτω:

 

 1. Αποκατάσταση των ανοιγμάτων και των ατελειών στο δάπεδο της σκάλας και στον τοίχο που έχουν δημιουργηθεί  από την αποξήλωση παλαιού αναβατορίου ΑΜΕΑ.
 2. Τρίψιμο και επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του δαπέδου και της σκάλας από παλιά υλικά επίστρωσης μοκέτας (κόλλες κτλ), λόγω αποξήλωσης αυτής, σε επιφάνεια περίπου 55 m2.
 3. Στην παραπάνω επιφάνεια θα γίνει εφαρμογή εποξειδικού  ασταριού δύο συστατικών και  στη συνέχεια   επίστρωση  με εποξειδικό  χρώμα  δύο συστατικών υψηλής αντοχής και σκληρότητας (τύπου  DUROEPOXY), σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.
 4. Επισκευή αποσαθρωμένων επιχρισμάτων σε τοιχοποιία επιφάνειας περίπου 4 m2.
 5. Ελαιοχρωματισμός σε  τοιχοποιίες συνολικής επιφάνειας περίπου 100 m2, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις  μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος  χρωματισμός στο σύνολο της επιφάνειας,  με  χρώμα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας και σε απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 1. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου.  Στην προσφορά  θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για έγκριση αυτών από την Υπηρεσία, η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.

 

 

 

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 2. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 3. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση και παράδοση του έργου.
 4. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 5. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 6. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει το  κατ΄ αποκοπή  τίμημα για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
 7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€1.450,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.798,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  14/04/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 237/2400. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  18/04/2023  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ