Το προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου ΟΑΚΑ αποτελείται από μόνιμα και προσωρινά μέλη. Στα 20 μόνιμα μέλη του προσωπικού περιλαμβάνονται αναλυτές με μεταπτυχιακές σπουδές, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης. Το προσωρινό προσωπικό απασχολείται για διάστημα 6-12 μήνες και αποτελείται από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που ο αριθμός τους ποικίλει από 3 έως 7 μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες του Εργαστηρίου.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει στις εργαστηριακές δραστηριότητες: αναλύσεις ρουτίνας, υποστήριξης του συστήματος ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης με ομαδικό πνεύμα, αφού όλες οι εργαστηριακές διαδικασίες είναι μία αλυσίδα βημάτων απαραίτητων για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει αποκτήσει ένα εξαιρετικό προσόν και εμπειρία: έχει οργανώσει και εκτελέσει από υπεύθυνες θέσεις τις αναλύσεις των Ολυμπιακών δειγμάτων, ένα έργο που το έφερε σε πέρας καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ αποτελεσμα-τικότητας και που έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, όπως αναφέρεται παρακάτω. Το έργο των αναλύσεων των Ολυμπιακών δειγμάτων είναι από τα πιο δύσκολα που υπάρχουν παγκοσμίως και σε επιστημονικό και σε αθλητικό επίπεδο.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Χημικός Μανώλης Λυρής.

prosopiko(2)