Οι διαπιστεύσεις και ο έλεγχος καλής λειτουργίας

Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του Εργαστηρίου ΟΑΚΑ είναι συνεχής, εκτελείται από εξωτερικούς φορείς αλλά και από εσωτερικές εργαστηριακές διαδικασίες και έχει σαν στόχο την συνεχή καταγραφή των δραστηριοτήτων, τον έλεγχο των αναλυτικών επιδόσεων και την αποκάλυψη τυχόν προβλημάτων πριν αυτά παρουσιαστούν σε δείγματα ελέγχου ντόπινγκ.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του ελέγχου καλής λειτουργίας είναι η συνεχής διατήρηση της απόλυτης αξιοπιστίας των αναλύσεων και η απουσία οποιασδήποτε αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι παράμετροι του ελέγχου καλής λειτουργίας του Εργαστηρίου ΟΑΚΑ.

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ είναι Αναγνωρισμένο από το WADA.

Η Αναγνώριση του WADA δίνει τη δυνατότητα στο Εργαστήριο να εκτελεί αναλύσεις δειγμάτων επισήμων προγραμμάτων ελέγχου ντόπινγκ και τα αποτελέσματά του να γίνονται αποδεκτά από τις αθλητικές αρχές.

Η Αναγνώριση του WADA έχει σκοπό τη συμμόρφωση και εναρμόνιση σε ένα πλαίσιο προδιαγραφών των 33 Αναγνω-ρισμένων Εργαστηρίων και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων συνεχείς εξετάσεις (proficiency tests) καλής λειτουργίας.

Το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ είναι επικυρωμένο από το Association of Official Racing Chemists (AORC) για να πραγματοποιεί αναλύσεις ελέγχου ντόπινγκ αλόγων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Το ΑORC είναι ο μοναδικός παγκόσμιος φορέας υπεύθυνος για τις προδιαγραφές των αναλύσεων των αλόγων και διοργανώνει τον ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας για όλα τα εργαστήρια στον κόσμο, στον οποίο συμμετέχει και το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ.

Το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ είναι Διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με τις προδιαγραφές του ISO 17025 για να πραγματοποιεί αναλύσεις ελέγχου ντόπινγκ αθλητών και αλόγων. Με την προδιαγραφή ISO 17025 ελέγχεται η συμμόρφωση του Εργαστηρίου επί καθημερινής βάσης στις προδιαγραφές του WADA και του AORC για αθλητές και άλογα αντίστοιχα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου: αναλύσεις, αποτελέ-σματα, υλικά, έγγραφα, προσωπικό, εκπαίδευση κλπ.

Ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο καλής λειτουργίας είναι η συμμετοχή του Εργαστηρίου του ΟΑΚΑ σε εξετάσεις, οι οποίες για το 2005 έφθασαν τις 13.

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και δείγματα θετικά τα οποία παραλαμβάνονται μαζί με κανονικά δείγματα ελέγχου ντόπινγκ και αναλύονται από το Εργαστήριο αγνοώντας ότι πρόκειται για δείγματα εξετάσεων.

Οι εξετάσεις του ελέγχου καλής λειτουργίας είναι πάντοτε απόλυτα επιτυχείς για το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ.

Είναι ακόμη σημαντικό να αναφερθεί για το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ το γεγονός ότι η εσωτερική οργάνωσή του έχει γίνει κατά διαφανή τρόπο που επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των αναλύσεων από ανεξάρτητους παρατηρητές, όπως συνέβη στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 από δύο ομάδες παρατηρητών από τη ΔΟΕ και το WADA.