ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος
ΤΗΛ : 210-6834569

Ανάρτητεο στο site OAKA
Μαρούσι, 26 Μαϊου 2022
Αριθμ. Πρωτ. : 379/1795

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στα γραφεία του  Κολυμβητηρίου επίπλων από μελαμίνη», σε κλειστούς φακέλους και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.450,00 πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 06.06.2022.

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση α) επιδαπέδιου ντουλαπιού(ερμάριο) κλειστό διαστάσεων 200 Χ 60 Χ 82cm (Μ Χ Π Χ Υ), β) Ερμάριο τοίχου κρεμαστό διαστάσεων 200 Χ 35 Χ 70cm (Μ Χ Π Χ Υ) και γ) Πάγκος εργασίας με πόδια πάχους 38mm, διαστάσεων 200 Χ 40cm (Μ Χ Π).» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010597222 20-05-2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/3767/19.05.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΕΚΠ469Η3Π-ΕΔ5 ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Αντικείμενο Έργου:

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στα γραφεία του  Κολυμβητηρίου»

 

Α/Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ N1 & N2 ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ CM  & 

ΤΟ Ν.3 (ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ MM

1 1 Επιδαπέδιο ντουλάπι(ερμάριο)κλειστό, διαστάσεων 200 Χ 60 Χ 82 (Μ Χ Π Χ Υ)
2 1 Ερμάριο τοίχου κρεμαστό διαστάσεων 200 Χ 35 Χ 70 (M Χ Π Χ Υ)
3 1 Πάγκος εργασίας με πόδια πάχους 38mm διαστάσεων 200 Χ 40mm (M X Π)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

(προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στα γραφεία του  Κολυμβητηρίου)

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών στο Κλειστό         Κολυμβητήριο για τις ανάγκες σίτισης των εργαζομένων.

Τα υπό προμήθεια είδη  θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σε θέσεις  που θα υποδειχθούν  από την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  και είναι τα παρακάτω:

Α. Σύνθεση κουζίνας αποτελούμενη από επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Επιδαπέδιο ερμάριο σύμφωνα με το σχέδιο (παράρτημα),  διαστάσεων (ΜΧΠΧΥ) 200Χ60Χ82 cm, με άνθυγρο  πάγκο εργασίας πάχους 38mm, τέσσερα  συρτάρια,  δύο εσωτερικά ράφια  και  νεροχύτη  inox  σατινέ διαστάσεων περίπου 44x38cm.
  2. Ερμάριο  τοίχου κρεμαστό σύμφωνα με το σχέδιο  (παράρτημα), διαστάσεων (ΜΧΠΧΥ) 200Χ35Χ70 cm, με ένα ράφι στο κάθε ντουλάπι.

Τα ερμάρια  θα κατασκευαστούν από μελαμίνη  χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας από δείγματα που θα προσκομίσει ο  ανάδοχος  και  με περιθώριο από   θερμοσυγκολλημένο  PVC  στα εμφανή σόκορα.

Η πλάτη  των ερμαρίων προς τον τοίχο  θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm.

Όλες οι ενώσεις των επιφανειών θα γίνουν με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα  και με τους κατάλληλους συνδέσμους.

Β.  Πάγκος κουζίνας  (σχέδιο παραρτήματος)

Για την σίτιση των εργαζομένων θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία πάγκος  όμοιος με αυτόν της κουζίνας,  διαστάσεων 200Χ40 cm, ο οποίος θα στηρίζεται από την μία του πλευρά στον τοίχο και από την άλλη με δύο  ποδάρια  inox  Φ30.

Η κάθε μία από τις παραπάνω  κατασκευές  θα είναι συναρμολογούμενη από τον προμηθευτή, στιβαρή, καλαίσθητη, λειτουργική και ανθεκτική, με τους απαραίτητους μηχανισμούς  και τα εξαρτήματα,  θα τοποθετηθεί δε σταθερά  με ασφάλεια στο  χώρο που θα υποδειχθεί.

Σημείωση:

Πριν από την τοποθέτηση των ερμαρίων, θα γίνει αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας στο χώρο.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

  • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
  • Η τιμή της προσφοράς  θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια των υλικών,  την  κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω  ειδών και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
  • Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο  που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές.

 

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα  (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€1.450,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.798,,00€ με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 06.06.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (07.06.2022 ώρα 10:30, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 379/1795.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδια

είναι η κα. Ελένη Μαλανδράκη, τμήμα Συντήρησης – Δομικών Έργων, τηλέφωνο 210 6834773.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νικόλαος Καστορας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΑ   ΞΥΛΙΝΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ