Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί τροχήλατο κυλικείο και ο οποίος βρίσκεται στην εγκατάσταση του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ. . Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 3.000,00€/μήνα, πλέον χαρτοσήμου και λειτουργικών εξόδων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/07/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της διεύθυνσης Οικονομικού ή της Αίθουσας Τύπου  του Ο.Α.Κ.Α., Λ. Κηφισίας 37, Μαρούσι.

Οι οικονομικές προσφορές σφραγισμένες μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης μέχρι τις 24/07/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: 30, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.

Μετά την ανωτέρω ώρα 14:30 δε θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Η διακήρυξη παρέχεται στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α. (www.oaka.com.gr) Πληροφορίες, στο τηλέφωνο 210-6834569.

Νεκτάριος Βιδάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ ΟΑΚΑ  «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε το Σχέδιο εδώ