ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                         

ΤΗΛ : 210-6850205   

Μαρούσι 22-3-2021 

Αρ. Πρωτ. 161/15518         

21PROC008319761                                              

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Ιουλία Καπώνη                                        

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών προσφορών για τη προμήθεια και τοποθέτηση, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΚΑ,  των κάτωθι:

  1. 70 τεμ. παραδοσιακών  επιστήλιων κάδων για εξωτερικό χώρο προϋπολογισμού 100,00€€ πλέον ΦΠΑ /ανά τεμάχιο
  2. 50 τεμ. τσιμεντένιων πάγκων (παγκάκια) για εξωτερικό χώρο ,διαστάσεων : 150X40X40 cm  προϋπολογισμού 85,00€ πλέον ΦΠΑ/ ανά τεμάχιο

Επισυνάπτονται φωτογραφίες για το κάθε είδος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης. Αποδεκτές γίνονται και οι προσφορές που αναφέρονται σε ένα μόνο είδος.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  29-03-2021 και ώρα 14.30.. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο τμήμα Προμηθειών 30-03-2021 και ώρα 10.00π.μ . Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500,00€ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη κα Κατσαρού στο τηλ. 2106834505

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών