ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας
ΤΗΛ : 210-6834569

ΑΔΑ: 61Σ6469Η3Π-ΛΨΨ
Ανάρτητεο στο site OAKA Ω5Ν6469Η3Π-1ΗΚ
Μαρούσι, 13 Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτ. : 230/4575
ΑΔΑΜ: 21PROC008599189

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ετήσια (2021) Προμήθεια και Αντικατάσταση κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού (φωτοχείμαροι) του ΟΑΚΑ (εισηγ. 4575 ημερομηνία υποβολής έως 24.05.2021), προϋπολογισμού 10.000,00 πλέον ΦΠΑ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Ετήσια για το 2021 Προμήθεια και Αντικατάσταση,

70 τεμ. (κατ εκτίμηση) σπασμένων κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού (φωτοχείμαροι) του Ο.Α.Κ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση περίπου 70  κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού  στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των  10.000€ πλέον του ΦΠΑ 24%.

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και  έως 31-12- 2021. 

Σε περίπτωση που οι  συμβατικές προμήθειες ή ο προϋπολογισμός τελειώσουν νωρίτερα η σύβαση λύνεται  αυτομάτως.

 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κρύσταλλα  θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, Securit ματ, 10+10+10mm  με ενδιάμεση μεμβράνη και  σε απόχρωση  όμοια με τα υπάρχοντα κρύσταλλα στο χώρο.

Το σχήμα, τα τεμάχια και οι διαστάσεις (περίπου) αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μετά την απομάκρυνση των κατεστραμμένων κρυστάλλων και πριν την τοποθέτηση των νέων, όπου χρειαστεί, θα γίνεται  επισκευή του μεταλλικού σκελετού στήριξης αυτών και της περιμετρικής ανοξείδωτης λάμας.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Η ακριβής  επιμέτρηση αυτών  θα γίνει από τον Ανάδοχο.

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται ξεχωριστά η τιμή για την προμήθεια του κάθε σχήματος κρυστάλλου που θα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση αυτού.

Οι προσφερόμενες τιμές θα  είναι σταθερές  σε  όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Η παράδοση και η τοποθέτηση των προς προμήθεια κρυστάλλων θα γίνεται τμηματικά,  μέχρι τη λήξη της σύμβασης,  ανάλογα  με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στον Ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει  την παραγγελθείσα ποσότητα  το συντομότερο δυνατό, αμέσως μετά  από την παραγγελία  από την  Υπηρεσία.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικών  του  ΟΑΚΑ  μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) κάθε τμηματικής παράδοσης των κρυστάλλων,  την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται   (τιμολόγιο πληρωμής κτλ)  καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Για την  ακριβή επιμέτρηση  των κρυστάλλων και  για να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του  έργου, είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773.   
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 24.05.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (25.05.2021 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 230/4575.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-68.34.773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ