Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                            Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                                           Μαρούσι, 18/06/2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 273/2690

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                24PROC014959472 18-06-2024

                                                                                                                                          ΑΔΑ:96Ψ7469Η3Π-Α09

  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών Μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», «Παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης, καθαρισμού και διαμόρφωσης της υφιστάμενης αυτοφυούς βλάστησης των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παιανίας, εκτάσεως 28 στρ.», Προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
 • του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
 • του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
 • του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του άρθρου 4 του π.δ/τος 118/07 (Α’ 150)
 • του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
 • του π.δ/τος 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
 • της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).
 • της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»
 • της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)
 • της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 • της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
 • της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
 • του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
 • του ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»
 • του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 • της παρ. Ζ΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»
 • του π.δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 • του π.δ/τος 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 • του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.
 • Τον ιδρυτικό νόμο του Ο.Α.Κ.Α. 1646/86 «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α) και τους νόμους 2433/96, 3262/04 και 3342/05.
 • Την με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/282186/8124/1793/149, απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 428ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/12-06-2020) περί τροποποίησης της απόφασης διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”.
 • Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΥΑ/ ΤΔΑΔΕΦ/ 120875/ A707/1135 /91/13.03.2020 και (ΦΕΚ 779/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/13-03-2020) περί αντικατάστασης του Συντονιστή Γενικού  Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή στο O.A.K.A. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».
 • Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αριθμό ΥΠΘΑ ΓΓΑ/354858 (ΦΕΚ. 1006/21-9-2023 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/21-09-2023) περί αντικατάστασης του Αναπληρωτή Διευθυντή στο ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης».
 • Την 26η έκτακτη Συνεδρίαση  24-05-2024 του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α, θέμα 2ο, κατά την οποία παρεσχέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του Δ.Σ  κα Μπάτσου Ιωάννα και αυτής κωλυομένης ή απούσας στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Μ. Οικονομοπούλου όπως επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης»  υπογράφουν, παντός είδους  συμβάσεις, διακηρύξεις  και αναθέσεις κατά εφαρμογή του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5/173/11/01/2019 έγγραφο της ΓΓΑ και των σχετικών διατάξεων του Ν.4270/2014 , όπως τροποποιημένου ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 καθώς και των σχετικών εγκυκλίων περί ενίσχυσης του πλαισίου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποφασίζει παύση κάθε άλλης προηγούμενης σχετικής απόφασης.
 • Την απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Κ.Α στην 20η/28-03-2024 συνεδρίαση του (θέμα 7.6) στην οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές με αρ. 24REQ014405341 2024-03-12
 • Την με αρ. 6ΗΡΧ469Η3Π-ΔΑΖ ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024 (ΚΑΕ:62.07) όπως καταχωρήθηκε με αριθμό εγγραφής 380/24 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Την ΚΥΑ 998/88 « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.- Σπύρος Λούης (ΦΕΚ Β 37/28.1.1988).
 • Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30-9-2010) περί Δικαστικής προστασίας, κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία89/665/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335), εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπερνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το κοινοτικό όριο.
 • Την έγκριση 24REQ014916375 2024-06-11 του πρωτογενούς αιτήματος του τμήματος Πρασίνου.
 • Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρεται παραπάνω.
 • Το υπ’ αριθμόν 273/2690 Υπηρεσιακό Σημείωμα «Παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης, καθαρισμού και διαμόρφωσης της υφιστάμενης αυτοφυούς βλάστησης των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παιανίας, εκτάσεως 28 στρ.»,καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους Είκοσι Επτά χιλιάδων Ευρώ (27.000,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α 24 % ,συν Έξι χιλιάδες τετρακόσια Ογδόντα ευρώ (6.480,00€) Φ.Π.Α 24 %, τελική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Τριάντα Τρείς Χιλιάδες και Τετρακόσια Ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %» .

 

 

Προκηρύσσεται

               

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών Μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», «Παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης, καθαρισμού και διαμόρφωσης της υφιστάμενης αυτοφυούς βλάστησης των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παιανίας, εκτάσεως 28 στρ.», Προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

 

Περιγραφή :

Η παρούσα εισήγηση αφορά την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης, καθαρισμού και διαμόρφωσης της υφιστάμενης αυτοφυούς βλάστησης των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παιανίας, εκτάσεως 28 στρ. στην παρακάτω Γεωγραφική Θέση :

https://www.google.com/maps/dir/38.036766,23.785083/%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+39,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1+176+74,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.9387652,23.8455762,342m/data=!3m1

 και εντός των Ορίων του Σχεδιαγράμματος 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Στις εργασίες που περιγράφονται θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Α.1 Αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης (βοτάνισμα – κοπή), με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή, καθαρισμός και απομάκρυνση απορριμμάτων από τους χώρους αυτούς.

Α.2 Κλαδέματα- διαμόρφωση υφιστάμενων δένδρων και θάμνων με την χρήση αλυσοπρίονων – θαμνοκοπτικών  μηχανημάτων, καθαρισμός και είτε απομάκρυνση προϊόντων κοπής από τους χώρους, είτε διασπορά τους εφόσον χρησιμοποιηθεί θρυμματιστής κλαδιών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές εργατοτεχνικού προσωπικού και γενικώς όλων των δαπανών λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων του αναδόχου, καθώς και του κόστους συλλογής και απόρριψης όλων των πρϊόντων κοπής που προέκυψαν σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 20 ημέρες.

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΧΕΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Β.1. Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση υπηρεσιών

-Φορτοεκφορτώσεις υλικών

-Χρήση εργαλείων χειρός, εργαλείων βενζινοκίνητων (μπορντουροψάλιδα,  αλυσοπρίονα  κ.λπ.)

-Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (κίνδυνος τραυματισμού)

 

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Για το σύνολο και το χρονικό εύρος υλοποίησης των υπηρεσιών μέχρι και την τελική παραλαβή τους θα εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και Κινητών εργοταξίων» και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π∆.17/96, Π∆.159/99 κ.λπ.).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λπ. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Οι εκτελούντες τις υπηρεσίες (Ανάδοχος) της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία σε υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτές που καλούνται να παρέχουν.

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

 1. Προστατευτική Ενδυμασία ΕΛΟΤ Εn 863

Protective clothing – Mechanical properties – Test Method: Puncture resistance – Προστατευτική ενδυμασία – Μηχανικές ιδιότητες – Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση

 1. Προστασία χεριών και βραχιόνων En 388:2003

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

 1. Προστασία κεφαλιού En 397:1995

Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη προστασίας

 1. Προστασία ποδιών En Iso 20345:2004

Safety Footwear for Professional Use – Part 2. Additional Specifications Superseded by En Iso 20345:2004 – Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση

 1. Προστασία οφθαλμών ΕΛΟΤ Εn 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat – Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας.

 

 

 

 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

 1. Κατά την διάρκεια της τελευταίας 3ετίας να έχουν συνάψει μία σύμβαση παρόμοια με το αντικείμενο της παρούσης, της οποίας το εκτελεσμένο τμήμα μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών να αντιστοιχεί σε αξία τουλάχιστον ίση με την αξία της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
 2. Να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό με τα κάτωθι προσόντα τα οποία θα εκτελέσουν τη Σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας:
 • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωπόνος/Δασολόγος ΠΕ ή ΤΕ, με εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχης έκτασης εγκαταστάσεις
 • Έναν (1) οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ
 1. Να διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις εργασίες της παρούσης μελέτης και θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος για την κάθε εργασία:
 • Ένα (1) Φορτηγό όχημα με αρπάγη για την φόρτωση των προϊόντων κοπής.
 • Ένα (1) Φορτηγό όχημα για μεταφορά υλικών και προσωπικού.
 1. Κατάλογο σχετικών υπηρεσιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, από τον υποψήφιο με αναφορά στην αξία της σύμβασης, το αντικείμενο της, τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, συνοδευόμενη από αντίγραφο της σύμβασης ή εάν δεν υφίσταται έγγραφη σύμβαση, τιμολόγια.
 • Απόδειξη ειδικότητας με την προσκόμιση αντίγραφων πτυχίων για τους Γεωπόνους/Δασολόγους ΠΕ ή ΤΕ
 • Άδεια οδήγησης για τους οδηγούς κατηγορίας Γ
 1. Πιστοποίηση ISO 9001:2015 συστήματος διαχείρισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 2. Πιστοποίηση ISO 14001:2015 συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 3. Πιστοποίηση ISO 45001:2018 συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 4. Να έχει προηγηθεί επίσκεψη στην Εγκατάσταση προκειμένου να εκτιμηθεί το είδος, ο όγκος των εργασιών και το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή τους.

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

 1. Υπηρεσίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λπ.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτιρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες του συντονιστή και της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 2. Όλες οι υπηρεσίες θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 3. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του Αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες υπηρεσίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στη λειτουργία του Προπονητηρίου.
 4. Στα σημεία του κτιρίου που προβλέπεται να υλοποιηθούν υπηρεσίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτιρίου. Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. Μετά το πέρας των υπηρεσιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων από εξειδικευμένο συνεργείο ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
 5. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο και να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες Αρχές

Αναφορικά με το προσωπικό, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα.

 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία.
 3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσοι απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της 1ης Υ.ΠΕ. η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των ατόμων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η 1η Υ.ΠΕ. να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η 1η Υ.ΠΕ. δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι τεχνικές ή όποιας άλλης μορφής προδιαγραφές έχουν τεθεί.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών/ υπηρεσιών. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών/της υπηρεσίας, ως ζητείται από την πρόσκληση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

CPV : 77310000-6 ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΕ:62.07

Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα Παρακολούθησης Εισήγησης :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας: κος Κων/νος Πεζούλας  τηλ. 210 6834520

 

 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικοί Όροι

Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

– Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

-Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).

-Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

-Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

-Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

-Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

-Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.

-Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

-Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

-Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από τον μειοδότη, από το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

-Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

 

-Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

 

α. Η προσφορά να σταλεί έως 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ, Λεωφ. Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη 1 Τ.Κ. 15123, αναγράφοντας:

 

 1. Στον τίτλο τη λέξη «Προσφορά ».
 2. Την περιγραφή της Αιτούμενης Υπηρεσίας.
 3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση.
 4. Τα στοιχεία του αποστολέα.
 5. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «Προσοχή να μην ανοιχτεί ».

 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών : Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Προμηθειών του ΟΑΚΑ.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί .

 

Ισχύς Προσφορών :

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ως χρονικό πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών ,ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης είναι τα κάτωθι:

 

α.   (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες),   απόσπασμα   ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :

 

– Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

 • Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
 • Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 73,

Την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του Οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού  προσώπου,  ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 4605 από την οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

Όταν αποδεικνύεται , με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 4412 (έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

 

 1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 2. Ενεργητική δωροδοκία
 • Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
 1. Τρομοκρατικά εγκλήματα      ή     εγκλήματα      συνδεόμενα      με     τρομοκρατικές δραστηριότητες
 2. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 3. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

 

γ. Όσον αφορά την παρ. 2 του Α: 73,

 • Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
 1. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
 • Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 • Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.
 • Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.

 

Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Β να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής της άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 

Συγκεκριμένα:

Αποκλείεται    από    τη    συμμετοχή   σε   διαδικασία    σύναψης   σύμβασης   οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις     της     χώρας     όπου     είναι     εγκατεστημένος     ή     την     εθνική     νομοθεσία,

 

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

 

γ) Γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος  αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι    ίση    ή    κατώτερη    από    το    ποσό    των    είκοσι    χιλιάδων    (20.000)    ευρώ.

 

δ. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν       τόσο        την        κύρια        όσο        και        την        επικουρική        ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

 

ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Δηλαδή, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε ή/και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

 

Κατακύρωση του Διαγωνισμού

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 –

105 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

 

Κατάρτιση Σύμβασης

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του

και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.».

Τρόπος Πληρωμής -Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός ενός μήνα. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.

 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

 

-Κράτησης ύψους 0,10 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’) που αντικαθιστά το άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

– Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

-Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, ή 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υλικών (άρθρο 64 4172/2013).

 

– Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.

 

-Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές (εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.

 

Διοικητικές Προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου

-Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

 

– Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

 

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834520  κ. Κων/νος Πεζούλας.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1