Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                                            Μαρούσι, 30/11/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 626/2936

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                 23PROC013868533

                                                                                                                                               ΑΔΑ 6ΙΓ4469Η3Π-87Α

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Υπηρεσίες Επισκευαστικών Εργασιών και Τοποθέτηση Σάουνας στα αποδυτήρια της Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €8.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.626/2936).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Υπηρεσία Επισκευαστικών Εργασιών και Τοποθέτηση Σάουνας στα αποδυτήρια της Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 626/2936/26-10-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 689/ΡΠΣΨ469Η3Π-3Α1 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την  αποκατάσταση φθορών στο χώρο της σάουνας του Προπονητηρίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  1. Αντικατάσταση των παραθύρων/φεγγιτών

Αντικατάσταση των υφιστάμενων  παραθύρων με κουφώματα αλουμινίου νέας τεχνολογίας,  ιδίων διαστάσεων (220Χ60 cm περίπου)  και μορφολογίας,  με συντελεστές θερμοπερατότητας σύμφωνους με τον Κανονισμό Ενεργειακής Αναβάθμισης  των κτιρίων. Τα υαλοστάσια θα κατασκευαστούν από επώνυμες διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου (δεν γίνονται αποδεκτές ιδιοκατασκευές) με θερμοδιακοπή , ηλεκτροστατικά βαμμένες σε λευκή απόχρωση.

Όλοι τα εξαρτήματα των κουφωμάτων (σπανιολέτες, πόμολα, χερούλια, κλειδαριές, μεντεσέδες κτλ)  και οι όλοι οι μηχανισμοί αυτών  (κλειδώματα, ανακλίσεις, κλπ) θα είναι αρίστης  ποιότητας βαρέως τύπου,  από επώνυμους και πιστοποιημένους κατασκευαστές.

Ο κατασκευαστής των υαλοστασίων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από την Εταιρεία που κατασκευάζει τα προφίλ των αλουμινίων.  Αντίστοιχη πιστοποίηση θα πρέπει να έχουν και οι κατασκευαστές των διπλών ενεργειακών  υαλοπινάκων που θα τοποθετηθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην σωστή απορροή των ομβρίων και στην εξασφάλιση στεγανότητας του πλαισίου του κουφώματος (π.χ. τοποθετηση ελαστικών περεμβυσμάτων,  σφράγιση αρμών μεταξύ κάσας κουφώματος  και  λαμπά  με κατάλληλες μαστίχες κτλ)

  1. Αντικατάσταση/αποκατάσταση πλακιδίων και δαπέδου

Θα γίνει αντικατάσταση  πλακιδίων τοίχου και δαπέδου σε διάφορα σημεία που έχουν φθαρεί, αποκολληθεί ή είναι «φουσκωμένα» με πλακίδια όμοια με τα υφιστάμενα σε κάθε χώρο αντίστοιχα.

Για την αντικατάσταση αυτών  θα προηγηθεί η καθαίρεση των φθαρμένων και αποκολλημένων  πλακιδίων, η  επιμελής εξομάλυνση, ο καθαρισμός από κόλλα και σαθρά υλικά του υποστρώματος και η αποκατάσταση αυτού όπου απαιτείται.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πλακιδίων Α΄διαλογής και τοποθέτηση αυτών με ελαστική, υδαταπωθητική  ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (τύπου ISOMAT AK 22 ή παρεμφερούς), με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προκειμένου να επιτευχθούν  ίδιοι αρμοί με τις γειτονικές επιφάνειες, θα πρέπει ανάμεσα στα πλακάκια να τοποθετηθούν οι κατάλληλοι αποστάτες – σταυροί. 

Θα ακολουθήσει  η αρμολόγηση (σε περίπου 24 ώρες μετά την κόλληση)  με υδαταπωθητικό  αρμόστοκο (τύπου MULTIFILL SMALTO 1-8) στην ίδια απόχρωση  που έχει ο υφιστάμενος αρμός.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε να μη μένουν καθόλου κενά πίσω από τα πλακίδια, εξασφαλίζοντας την πρόσφυση της κόλλας σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλακιδίου.

Οι τελικές επιφάνειες θα πρέπει να είναι απόλυτα  επίπεδες και καθαρές  χωρίς ανωμαλίες,  οι αρμοί τους δε θα είναι απολύτως ευθύγραμμοι με τους υφιστάμενους και  µε ομοιόμορφο πάχος.

Τέλος θα γίνει καθάρισμα του δαπέδου από άλατα, με ειδικά καθαριστικά ή άλλα υλικά.

  1. Αποκατάσταση των θυρών

Έλεγχος και αποκατάσταση ή αντικατάσταση όπου απαιτείται, των εξαρτημάτων σύνδεσης – ανάρτησης και των μηχανισμών λειτουργίας  (μεντεσέδες, χειρολαβές, κλειδαριές κλπ) καθαρισμός και λίπανση των κινουμένων τμημάτων, για την άρτια και άψογη λειτουργία όλων των θυρών.

Θα γίνει έλεγχος στην επιφάνεια των ξύλινων κουφώματων για την ύπαρξη μυκήτων ή μούχλας και σποραδική επέμβαση με εξειδικευμένο προϊόν για την καταπολέμηση αυτών όπου παρατηρούνται.

Επισκευή ή αντικατάσταση πόρτας wc που παρουσιάζει μεγάλη φθορά.

Χρωματισμός όλων των ξύλινων επιφανειών του κουφωμάτων με άοσμη ριπολίνη νερού  σε δύο επάλληλες στρώσεις, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία (απόξεση σαθρών επιφανειών,  στοκάρισμα  και σπατουλάρισμα με ακρυλικούς στόκους, τρίψιμο με διαβαθμισμένα υαλόχαρτα, λείανση & ομαλοποίηση των επιφανειών, αστάρωμα με αστάρι μετάλλου κτλ).

  1. Αποκατάσταση λαμπάδων θυρών

Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των επιχρισμάτων και των πλακιδίων στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί φθορές στους τοίχους και στους λαμπάδες των θυρών.

  1. Ηλεκτρολογικές εργασίες

Εγκατάσταση μετρητή ενέργειας και παροχικού καλωδίου στο χώρο που θα τοποθετηθεί η σάουνα,  μετά των απαραίτητων μικροϋλικών.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με φωτιστικά LED νέας τεχνολογίας.

 

Ειδικοί όροι:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο (κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν  πλήρη  γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και προσωπική εκτίμηση  των απαιτούμενων εργασιών.

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες  καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά  που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι  είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί  όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον Ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 9.920,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <626/2936>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
  • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 160,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 12/12/2023 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κ. Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ