ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                    Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

                     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                   

                     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μιχαλόπουλος Αντώνιος                                                 Μαρούσι,        12/01/2023

                     ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                Αριθμ.Πρωτ.:  19/2326

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                       

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Τοποθέτηση τριφασικών μετρητών ενέργειας στους ηλεκτρικούς πίνακες, στην αίθουσα Κασιμάτη), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.490,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ.19/2326/29-12-22).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Τοποθέτηση τριφασικών μετρητών ενέργειας στους ηλεκτρικούς πίνακες, στην αίθουσα Κασιμάτη του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2326/29-12-22 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 22/Ψ56Τ469Η3Π-9ΕΠ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

   Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

·         Τοποθέτηση τριφασικών μετρητών ενέργειας στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αίθουσα Κασιμάτη.

Οι ψηφιακοί μετρητές που θα τοποθετηθούν, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

Τριφασικοί μετρητές ράγας τύπου Geyer ψηφιακοί 6 τεμΧ100Α

 και 8 τεμΧ32Α.

 

14 1 1.490,00€ πλέον ΦΠΑ
         

Eιδικοί ‘Όροι:

 

  1. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.

 

  1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€1.490,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.847,60 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23/01/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 19/2326. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 24/01/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

    Η επίσκεψη στο χώρο από τους υποψηφίους συμμετέχοντες της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για να  πραγματοποιηθούν οι Εργασίες και η Προμήθεια των Υλικών, είναι αναγκαία  πριν από την κατάθεση των προσφορών σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834762  Κος Μεταξάς Γρηγόριος.

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                        ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ