ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                 Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  10/02/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  99/17244

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                      23PROC012110190

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τις Εργασίες υδατοστεγάνωσης οροφής κεντρικού υαλοστασίου του ποδηλατοδρομίου του Ο.Α.Κ.Α., (Εργασία αποκλειστικά από εναερίτες) , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €11.500,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (99/17244/18-01-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις Εργασίες υδατοστεγάνωσης οροφής κεντρικού υαλοστασίου κατά μήκος του ποδηλατοδρομίου του Ο.Α.Κ.Α., (Εργασία αποκλειστικά από εναερίτες), σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν.4412/2016 Δημόσιε03C2 Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 99/17244/18-01-2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α.
  • Τον ΑΔΑ 103/9ΟΒΣ469Η3Π-ΦΗΤ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
  • Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ στην 39η Συνεδρίαση την 31.01.2023 θέμα 7.4 με την οποία εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες υδατοστεγάνωσης του κεντρικού υαλοστασίου κατά μήκος της οροφής του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών που βρίσκεται  στο Μαρούσι Αττικής.

 

Μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στη στέγη του ποδηλατοδρομίου, υπάρχει κατά μήκος της στέγης υαλοστάσιο για τον φυσικό φωτισμό του ποδηλατοδρομίου και εκατέρωθεν του υαλοστασίου είναι κατασκευασμένοι δύο αεραγωγοί με περσίδες στην έξοδό τους φωτογραφίες 1 & 2.

Παρατηρήθηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό οι περσίδες των αεραγωγών έχουν καταστραφεί ή λείπουν με αποτέλεσμα την είσοδο της βροχής από τα σημεία αυτά.

Παρατηρήθηκε ότι το σφραγιστικό των ενώσεων των πολυκαρβονικών από ασφαλτική μαστίχη, έχει πολυμεριστεί, και έχει στεγνώσει με αποτέλεσμα να χάσει τις υγρομονωτικές ιδιότητες του  και σε πολλά σημεία είναι εμφανής η είσοδος του νερού.

 

Ως μόνιμη και αρχική πρόταση για την αποκατάσταση των παραπάνω είναι η αποξήλωση όλων των πολυκαρβονικών, ο καθαρισμός των ενώσεων από την σφραγιστική μαστίχη που έχει τοποθετηθεί, η επανατοποθέτηση των πολυκαρβονικών και η μόνωση των ενώσεων με νέα μονωτική μαστίχη. Επίσης πρέπει να γίνει η αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων περσίδων και η αντικατάστασή τους με νέες.

 

Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος για την προστασία του χώρου του ποδηλατοδρομίου σε περίπτωση βροχής για τις  προγραμματισμένες εκδηλώσεων που υπάρχουν για τις 14/02/2023 σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα βάση του σχεδιασμού της και την επικινδυνότητα λόγω κλίσεων στέγης σε εργασίες σε ύψος, κρίνεται χρονοβόρα η παραπάνω πρόταση, οπότε προτείνεται μία προσωρινή λύση του προβλήματος της υγρομόνωσης.

 

Αρχικά για την ασφάλεια των εργαζομένων απαιτείται η τοποθέτηση temporary life line σε όλο το μήκος του υαλοστασίου, Επίσης το συνεργείο τοποθέτησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο από διεθνή φορέα για εργασίες σε ύψος.

 

Σε πρώτη φάση θα γίνει λεπτομερής οπτικός έλεγχος όλων των σφραγιστικών στις ενώσεις των πολυκαρβονικών και όπου παρατηρηθεί άνοιγμα ή ολική καταστροφή της σφραγιστικής μαστίχης τότε γίνεται καθαρισμός της περιοχής από το κατεστραμμένο υλικό και η εφαρμογή νέου μονωτικού υλικού ίδιας ποιότητας και αντοχής με την παλιά.

 

Σε δεύτερη φάση γίνεται η επικάλυψη όλης της περιοχής του υαλοστασίου με νάυλον πολυαιθυλενίου (PE) ειδικής μηχανικής αντοχής για τον άνεμο και  αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία για τουλάχιστον 3 έτη. Για την αγκύρωση του νάυλον θα τοποθετηθούν ειδικά profile αλουμινίου επάνω στους δύο αεραγωγούς που είναι κατασκευασμένοι με στρατζαριστή λαμαρίνα και βρίσκονται εκατέρωθεν του υαλοστασίου. Τα ειδικά profile τοποθετούνται στην εξωτερική κάθετη πλευρά των δύο αεραγωγών, μήκους 150 m ο κάθε ένας και σε αυτά επάνω τοποθετείται το νάυλον. Όλη η κατασκευή η οποία έχει πλάτος 3 m και συνολικό εμβαδό 500 m2 περίπου, πρέπει να είναι κλειστή και προσεκτικά σφραγισμένη για την αποφυγή  της εισόδου του ανέμου κάτω από το νάυλον που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποξήλωσή του.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

  1. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ  (11.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 14.260,00€ με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  16/02/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 99/17244. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  17/02/2023  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  Κον Αθανάσιο  Σπέρτο.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ