ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,17/02/2023

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,124/2238                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                        

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τις εργασίες συντήρησης κλαρκ (υλικά συντήρησης, φίλτρα, λάδια κινητήρα), καθώς και εργασία αντικατάστασης μαρκουτσίου πλάγιας (υλικά, λάδι υδραυλικό), σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ, 124/2238/15/02/2023).

                                                                                           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 28/02/2023 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 124/2238. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Περακη Βασιλική  210-6868089.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος