Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                                           Μαρούσι, 21/02/2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 52/3760

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                24PROC014297844

                                                                                                                                              ΑΔΑ:681Ι469H3Π-ΦΨΧ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για διάστημα ενός (1) έτους λόγω της επικείμενης εκτέλεσης από το ΟΑΚΑ των έργων α) του Πολυδύναμου Προπονητηρίου στο Parking της Κύμης β) του συγκροτήματος για το Τοίχος Αναρρίχησης γ) έργων αποκατάστασης και επισκευών στο συγκρότημα της Παιανίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €30.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ.52/3760).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για διάστημα ενός (1) έτους λόγω της επικείμενης εκτέλεσης από το ΟΑΚΑ των έργων α) του Πολυδύναμου Προπονητηρίου στο Parking της Κύμης β) του συγκροτήματος για το Τοίχος Αναρρίχησης γ) έργων αποκατάστασης και επισκευών στο συγκρότημα της Παιανίαςσε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 52/3760 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 100/ΡΩΙΘ469Η3Π-Τ9Ε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

και με την κάτωθι Περιγραφή Ανάθεσης Έργου:

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΟΑΚΑ , αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ΟΑΚΑ», λόγω της επικείμενης εκτέλεσης από το ΟΑΚΑ των έργων α) του Πολυδύναμου προπονητηρίου στο Parking της Κύμης, β) του συγκροτήματος, για το τοίχος αναρρίχησης, γ) έργων αποκατάστασης και επισκευών στο συγκρότημα της Παιανίας, που περιήλθε στο ΟΑΚΑ, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για θέματα Η-Μ, Στατικών, Αρχιτεκτονικών, με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Παρακολούθηση των συμβάσεων έργων κατόπιν υποδείξεων από τη Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ.
 2. Κατάθεση, τεχνικών δελτίων και αδειοδοτήσεων, συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου (π.χ. ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο Ανάκαμψης, κτλ).
 3. Υποστήριξη σε υποβολή φακέλων – προτάσεων για την ένταξη του Οργανισμού και των δράσεων του σε επιχειρησιακά και χρηματοδοτικά προγράμματα.
 4. Έλεγχος και επίβλεψη τεχνικών έργων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών και τεχνική υποστήριξη στην παραλαβή των έργων επικουρικά και κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΑΚΑ.
 5. Συμβουλευτική κάλυψη για τη σύνταξη ή και τον έλεγχο Η/Μ μελετών.

 

 1. Συμβουλευτική κάλυψη για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης των λειτουργιών του Οργανισμού.
 2. Συμβουλευτική κάλυψη για την εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας του Οργανισμού.
 3. Συνολική υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπό τις οδηγίες της για το θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 37.200,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 4/3/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <52/3760>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
 • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 600,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη ημέρα 5/3/2024 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773 κ. Αθανάσιος Σπέρτος.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ