ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι, 23/11/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  586/2938

 

  

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο            

ΚΟΙΝ: Τμήμα Δομικών Έργων

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια, Σχεδίαση, Κατασκευή και Μεταφορά 10 τεμαχίων Πινακίδων Σήμανσης για τις εισόδους και άλλα σημεία του Περιβάλλοντα Χώρου του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.586/2938).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια, Σχεδίαση, Κατασκευή και Μεταφορά  10 τεμαχίων Πινακίδων Σήμανσης για τις εισόδους και άλλα σημεία του Περιβάλλοντα Χώρου του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 586/2938/27-10-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 660/ΨΟΙ7469Η3Π-ΤΜΗ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
  • σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην σχεδίαση, κατασκευή και μεταφορά στο ΟΑΚΑ δέκα πληροφοριακών  πινακίδων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Μία πινακίδα διαστάσεων 90Χ70 cm από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3 mm,  με στρογγυλευμένες γωνίες, εκτύπωση  σύμφωνα με το σχέδιο 1 και στήριξη σε δύο σωλήνες.
  • Εννέα πινακίδες διαστάσεων 80Χ60 cm, από γαλβανιζέ λαμαρίνα 3 mm, με στήριξη σε μία σωλήνα και αναγραφή πληροφοριών  σύμφωνα με το σχέδιο 2.

Η εκτύπωση θα γίνει ψηφιακά,  σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια,  σε αντανακλαστική μεμβράνη βινυλίου ΤΥΠΟΥ1  και  πλαστικοποίηση προστασίας με μεμβράνη ANTIGRAFFITY  άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες,  για προστασία από βανδαλισμούς  και δυνατότητα καθαρισμού τους. 

Οι εννέα πινακίδες θα έχουν και το λογότυπο του ΟΑΚΑ το οποίο θα δοθεί ψηφιακά από την Υπηρεσία.  Όλες οι πινακίδες εξάλλου θα συνοδεύονται από σωλήνα/ες γαλβανιζέ κυκλικής διατομής  2΄΄ (Φ6 mm) μήκους 3,00 m, πάχους 2mm και με όλα τα εξαρτήματα ανάρτησης και στερέωσης αυτών.

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής.

Οι πινακίδες θα πρέπει να  συνοδεύονται από εγγύηση για εξωτερικές συνθήκες, διάρκειας 10 ετών.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:

  1. Τη σχεδίαση, την ψηφιακή εκτύπωση και την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών (πλήρως κατασκευασμένη πινακίδα με τις ανάλογες  οπές, τα υλικά ανάρτησης και στερέωσης κ.λ.π.).
  2. Τη μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων αυτών στο Ολυμπιακό Στάδιο κατόπιν επικοινωνίας με την τεχνική υπηρεσία (τηλ. 2106834773).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (€1.200,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 1.488,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

 

 

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <586/2938>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 05/12/2023 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κ. Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ