Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                     

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                           Μαρούσι,    27/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  402/16390

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                             ΑΔΑ: Ψ433469Η3Π-Ψ62

                                                                     23PROC013165508 2023_07_27

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια νέου Αιματολογικού Αναλυτή για τις ανάγκες του εργαστηρίου βιοχημείας του Ε.Κ.Α.Ε. του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 7.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Βιοχημείας (εισηγ. 402/16390/27-07-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την Προμήθεια νέου Αιματολογικού Αναλυτή για τις ανάγκες του εργαστηρίου βιοχημείας του Ε.Κ.Α.Ε. του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές, και  σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 402/16390 του τμήματος Βιοχημείας του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 462/Ψ4ΘΧ469Η3Π-3ΛΑ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

 

 1. Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. Το προσφερόμενο μηχάνημα να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα πάντα με τις εξελίξεις και απαιτήσεις, οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.
 2. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης φλεβικού ολικού και τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος. Όλες οι παράμετροι που δύνανται να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή, όπως αραιώσεις.
 3. Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους, τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα:

Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων

Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων

Αιμοσφαιρίνη

Αιματοκρίτης

Αιμοπεταλιοκρίτης

Μέσο όγκο ερυθρών

Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ερυθρών

Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών

Εύρος κατανομής ερυθρών

Αριθμό αιμοπεταλίων

Μέσο όγκο αιμοπεταλίων

Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων

Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % τριών (3) λευκοκυτταρικών πληθυσμών, και συγκεκριμένα

Λεμφοκύτταρα, Ουδετερόφιλα, Μεσαιοκύτταρα (Βασεόφιλα, Ηωσινόφιλα, Μονοκύτταρα).

Η μέτρηση επιπλέον αιματολογικών παραμέτρων θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.

 

 1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα δειγματοληψίας. και να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την ορθότητα της δειγματοληψίας για κάθε μονάδα μέτρησης του μηχανήματος. Αυτό να επιτυγχάνεται με σύστημα αποκοπής διαφορετικών ποσοτήτων αίματος για κάθε μονάδα (περιστροφική βαλβίδα), το οποίο δεν θα επηρεάζεται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Να κατατεθεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος.
 2. Η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι κατ’ ελάχιστον 60 δείγματα ανά ώρα.
 3. Να παρουσιάζει σε έγχρωμη οθόνη τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τα ιστογράμματα κατανομής των κυττάρων του αίματος και να τα εκτυπώνει σε εσωτερικό και εξωτερικό εκτυπωτή.

Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στα δείγματα που περιέχουν παθολογικά κύτταρα καθώς επίσης και ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων. 2

 1. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μετρούνται σε διαφορετικό χώρο από τα λευκά προς αποφυγή παρουσίας λυτικού αντιδραστηρίου κατά την μέτρηση των ερυθρών (να αποδεικνύεται).
 2. Να ξεπλένεται αυτόματα, χωρίς καμία επέμβαση του χειριστή κατά την έναρξη και το πέρας των εργασιών.
 3. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις στάθμες των αντιδραστηρίων.
 4. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης από τον προσφερόμενο αναλυτή, να γίνεται με αντιδραστήρια χωρίς κυάνιο, για την προστασία του χειριστή και του περιβάλλοντος.
 5. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση stand-by, και εύκολης και άμεσης επαναφοράς σε κανονική χρήση.
 6. Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη του ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους.
 7. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή να παρέχει πρότυπο παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή, και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους.
 8. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, όπου με την χρήση των παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, θα γίνεται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο, και σε επίπεδο καθημερινού διεργαστηριακού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
 9. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων (calibration).
 10. Να διαθέτει μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου τουλάχιστον 30.000 δειγμάτων.
 11. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί, θα αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει να γίνονται παραπομπές σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€ 7.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 8.680,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <402/16390>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 28/08/2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10.30 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ  εκτυπωμένη από το www.Gov.gr

«ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6841581  κ. Γρ. Νεδέλκος.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ