ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                 Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  24/02/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 115/2372

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                       23PROC012193773

                        ΚΟΙΝ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Σάουνας, μεταλλικών φοριαμών αποδυτηρίων (τεμχ10) και παγκάκια αποδυτηρίων (τεμχ4) κάλυψης αναγκών Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €13.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 115/2372/27-1-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Σάουνας 4 θέσεων, μεταλλικών φοριαμών αποδυτηρίων (τεμχ10), παγκάκια αποδυτηρίων (τεμχ4), για την κάλυψη αναγκών Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 115/2372/27-1-2023 του τμήματος Δομικών Εργων  του Ο.Α.Κ.Α.
 • Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ στην 39η Συνεδρίαση την 31.01.2023 θέμα 1 με την οποία εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα του τμήματος (23REQ012158181/20-02-23).
 • Τον ΑΔΑ 122/63ΨΑ469Η3Π-ΝΦΑ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με την κάτωθι περιγραφή εργασιών .

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

(Εξοπλισμός της αίθουσας Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο)

Η παρακάτω περιγραφή  αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια  εξοπλισμού  για τις ανάγκες των αθλητών της Άρσης Βαρών  στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα τα  προσφερόμενα είδη  θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 1. ΣΑΟΥΝΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ
 • Διαστάσεις: 180 Χ 150 Χ 210 cm.
 • Τοποθέτηση και εγκατάσταση αυτής σε εσωτερικό χώρο.
 • Θερμαντικό σώμα ισχύος 8KW 380V
 • Πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 8 mm.
 • Με μετρητή θερμοκρασίας και υγρασίας.
 • Πέτρες σάουνας
 • Αξεσουάρ: κουβάς,  κουτάλα.

 

 1. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ /ΦΟΡΙΑΜΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
 • Μεταλλικά, βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα μπεζ ή γκρι.
 • Διαστάσεις 200 Χ 70 Χ 40 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
 • Mε 4 αποθηκευτικά ντουλάπια (δύο πάνω, δύο κάτω) και με μηχανισμό κλειδώματος στον κάθε ντουλάπι.

 

 1. ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
 • Διαστάσεις: 200 Χ 40 Χ 45 cm (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
 • Μεταλλικός σκελετός, ηλεκτροστατικά βαμμένος από κοιλοδοκό 40x40x2mm.
 • Κάθισμα ξύλινο χωρίς πλάτη, με μεγάλη αντοχή στο νερό και τα χημικά, αποτελούμενο από τρία τεμάχια ξύλου πλάτους 10cm και πάχους 4cm.

 

Όλα τα είδη  θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατ΄ αποκοπή  τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την προμήθεια,  την μεταφορά  και την τοποθέτηση (στη σάουνα εγκατάσταση)  των παραπάνω ειδών  σε χώρο του Σταδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 

Eιδικοί ‘Όροι:

 

 1. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ  (€13.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €16.120,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  07/03/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : «115/2372». Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  08/03/2023  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υλικών/εργασιών. Προσφορές για τμήματα των υλικών/εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ