ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαυγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                                            Μαρούσι, 24/11/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 631/2729

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                 23PROC013832158

                                                                                                                                               ΑΔΑ:ΡΟΦΦ469Η3Π-ΟΓΓ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης και Αντικατάσταση μοκέτας σε διάφορους χώρους του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €11.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.631/2729).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με απόφαση της 50ης/15-06-2023 συνεδρίασης του Δ.Σ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης και Αντικατάσταση μοκέτας σε διάφορους χώρους του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 631/2729/20-11-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 691/ΨΟΧΟ469Η3Π-ΓΒΤ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 • σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την  προμήθεια και τοποθέτηση  ειδών σκίασης, συσκότισης  και μοκέτας  σε διάφορους χώρους  του Κολυμβητηρίου  και του Κεντρικού  Σταδίου  του ΟΑΚΑ,  σύμφωνα τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΠΧΥ) cm

ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
1.         ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

BLACKOUT {χρώματος μπλε)

130 Χ 300 4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

2.         170 Χ 300 2
3.         64 Χ 300 1
4.         200 Χ 300 (πόρτα) 1
       
5.         130 Χ 240 6 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 

6.         170 Χ 240 4
7.         290 Χ 300 (πόρτα) 1
  ΚΕΝΤΡΙΚΟ   ΣΤΑΔΙΟ        
8.         ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

BLACKOUT {χρώματος μπλε)

240 Χ 220 (ΠΧΥ) 8 Αίθουσα Κλήσεως Αθλητών
230Χ290 2
         
9.         ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25mm Επιφάνεια

30 m2

 

2

3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &

ΕΟΠ (Κολυμβητήριο)

         
10.     ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 20 m2   ΙΑΤΡΕΙΟ
         
11.     ΜΟΚΕΤΑ 320 m2   Αίθουσα Κλήσεως Αθλητών

 

Σημείωση: Οι ακριβείς μετρήσεις των ανωτέρω  διαστάσεων θα γίνουν από τον Ανάδοχο.

Τα προς προμήθεια  είδη  θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 1. ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ/ BLACKOUT

Μηχανισμός: Ο μηχανισμός των ρόλερ  θα  αποτελείται  από  κυλινδρικό σωλήνα περιτύλιξης της κουρτίνας, κατασκευασμένο από αλουμίνιο  (ενισχυμένου με «νεύρο»),  διαμέτρου τουλάχιστον Φ40 mm εξωτερικά.  Στα άκρα του σωλήνα θα υπάρχει ο μηχανισμός περιστροφής της αλυσίδας, ο οποίος θα είναι κουμπωτός στα  στηρίγματα και κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής αντοχής.  Ο μηχανισμός θα είναι  χειροκίνητος,  με αλυσίδα κατάλληλη για συχνή χρήση.

Η στήριξη του μηχανισμού στον τοίχο θα γίνει με μεταλλικά στηρίγματα, τα οποία θα είναι επενδυμένα με πλαστικό καπάκι για καλαισθησία. Τα μεταλλικά μέρη του  συστήματος θα είναι βαμμένα σε χρώμα λευκό και με επεξεργασία ανοδίωσης.  Τα πλαστικά μέρη  επίσης θα είναι χρώματος λευκού.

Ύφασμα: Το ύφασμα των κουρτινών θα είναι μονόχρωμο, σε απόχρωση του μπλε,  τύπου blackout  για πλήρη συσκότιση όταν απαιτείται, 100% πολυεστερικό,  βάρους τουλάχιστον 180 gr ανά τετ.μετρο και με πυκνότητα υφάσματος 0,32 mm τουλάχιστον.  

Θα προστατεύεται και στις δυο του όψεις από διπλή ακρυλική επίστρωση,  για προστασία από τον ήλιο και από σκόνες. 

Ο προσφέρων θα προτείνει κατάλογο υφασμάτων για επιλογή από την Υπηρεσία και  θα είναι  υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες  ποσότητες  του  υφάσματος  που θα επιλεγεί.

Στο κάτω μέρος του υφάσματος της ρολοκουρτίνας θα προσαρμοστεί αντίβαρο (κατωκάσι), ώστε να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο. Το αντίβαρο θα είναι  κατασκευασμένο από πρεσσαριστό πλακέ σωλήνα αλουμινίου, με επένδυση του ίδιου   υφάσματος. Οι τάπες του αντίβαρου θα είναι αντίστοιχης διατομής, κατασκευασμένες από  πλαστικό υλικό.

 1. ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων σκίασης από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου πλάτους 25χιλ, χρώματος  επιλογής της υπηρεσίας  από δείγματα που θα φέρει ο προσφέρων, συνολικής επιφάνειας περίπου 30τμ  και συνολικής πιθανής ποσότητας 5  τεμαχίων, με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης (βίδες, βύσματα, βάσεις στήριξης, κλπ.) για την έντεχνη και ασφαλή τοποθέτησή τους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την μοκέτα που θα τοποθετηθεί στην αίθουσα αθλητών είναι οι κάτωθι:

 • Βαριάς χρήσης, κατηγορίας 33 για επαγγελματικούς χώρους με υπόστρωμα.
 • Αντιμικροβιακό υλικό κατασκευής, σε ρολό φάρδους 4 μέτρων.
 • Πάχους πέλους 5 mm και συνολικό πάχος τουλάχιστον 8 mm.
 • Πυκνότητα τουλάχιστον 200.000 Kn/m2 και βάρος 2000 gr/m
 • Με μεγάλη αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια,
 • Βραδύκαυστη και αντιστατική.
 • Χρώματος επιλογής της υπηρεσίας από δείγματα (σε αποχρώσεις του μπλε) που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.
 • Η προμήθεια της μοκέτας θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά χρήσης, αντοχής και πυροπροστασίας.

Τοποθέτηση.

Ο χώρος που θα καλυφθεί με μοκέτα είναι η αίθουσα κλήσεως αθλητών  (όπως αποτυπώνεται στο σχεδιάγραμμα),  συνολικής επιφάνειας  320 m2,  και η τοποθέτηση αυτής θα γίνει με προφίλ αλουμινίου όπου χρειαστεί.

 

 1. ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Εσωτερικά της  τζαμαρίας  των ιατρείων του Κεντρικού Σταδίου θα τοποθετηθεί  αντηλιακή μεμβράνη σε επιφάνεια περίπου 25 m2,  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι ανακλαστική/ καθρέπτης και να φιλτράρει το φως.
 • Με ειδική επεξεργασία ώστε να μη χαράζεται.
 • Με πιστοποίηση για την φωτιά B – s1, d0 (δύσφλεκτες, χωρίς να δημιουργούν καπνό και να πετάγονται αναμμένα σωματίδια).
 • Χρώματος ασημί.
 • Εγγύηση τουλάχιστον 10 χρόνια.

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση, θα είναι καινούργια και θα έχουν παραχθεί σε Ελληνικό εργοστάσιο ή αντίστοιχο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές.   Πριν από την κατασκευή των συστημάτων θα πρέπει να ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο του έργου.  Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει αυτόν.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην

υλοποίηση αντίστοιχων έργων με προσκόμιση  σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.

Η  προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω,  να  δηλώσουν  δε  με υπεύθυνη δήλωση  ότι έχουν τα απαιτούμενα  τυπικά προσόντα και το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση των εργασιών.

 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών  να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στους  χώρους  που θα τοποθετηθούν τα είδη  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 4. Η προσφορά θα αναφέρεται στο κατ’ αποκοπή τίμημα  που θα  περιλαμβάνει  τις  δαπάνες  για  την προμήθεια όλων των  απαιτούμενων  ειδών  και των αναλώσιμων  μικροϋλικών,  καθώς και τις εργασίες  για την πλήρη και  έντεχνη  κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοση αυτών  στους αντίστοιχους χώρους.
 5. Ο προμηθευτής δεσμεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανισμών για τουλάχιστον 5 χρόνια και  ότι θα  υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα ανταλλακτικά τους.
 6. Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των ειδών, δεν μπορεί να υπερβεί  τις 20  εργάσιμες  ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
1.       Ύφασμα πλήρους  συσκότισης  (ROLLER Blackout) 150 m2  
Μηχανισμοί  για τα  ROLLER 55 m  
2.       Οριζόντιες περσίδες αλουμίνιου 30 m2  
3.       Μοκέτα 320 m2  
4.       Αντιηλιακή μεμβράνη 25 m2  

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (€11.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 13.640,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <631/2729>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
 • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 220,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 05/12/2023 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00πμ.

 

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κ. Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ