ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,  27-12-2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  791/3902

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο             23PROC014056014

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στου χώρους του λεβητοστασίου του Κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ  , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 13.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.3902/13-12-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο.

  την  προμήθεια  και τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στου χώρους του λεβητοστασίου του Κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ  .

Αναλυτικά:

Προμήθεια πυράντοχων θυρών και αντίστοιχης γυψοσανίδας, στου χώρους του λεβητοστασίου του κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ

Αφορά την προμήθεια τριών (3) πυράντοχων θυρών πυρασφάλειας, διάστασης, α) Δίφυλλη, 2350 ύψος Χ 2592 πλάτος, β) Δίφυλλα, 2050 ύψος Χ 2000 πλάτος, γ) Μονόφωλλη 2150 ύψος Χ 1100 πλάτος. Κάθε πόρτα θα είανι με φύλλο συνολικού πάχους 60mm, κατασκευασμένο εξωτερικά από διπλό φύλλο γαλβανιζέ λαμαρίνας 0,8mm. Πυραντίσταση 120 min. Εσωτερικά η κάθε πόρτα θα αποτελείται από υψηλής πυκνότητας στρώμα. Γωνιακό Πλαίσιο από Λαμαρίνα 1,5mm. Κλειδαριά με κλειδί και μαύρο πόμολο ασφάλειας. Δύο μεντεσέδες ανά φύλλο, ο ένας εκ των οποίων διαθέτει ελατήριο, για τη ρύθμιση επαναφοράς της πόρτας (ρυθμιζόμενος πείρος). Πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του φύλλου για τοποθέτηση μπάρας πανικού. Λάστιχο θερμοδιογκούμενο 28mm, για την πλήρη σφράγιση της πόρτας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μεταλλική πινακίδα με τη σήμανση πιστοποίησης, Τοποθετημένη στο πλάι της πόρτας. Βαφή πόρτας με οικολογικό χρώμα με βάση το νερό, RAL 7035, γκρι ανοιχτό. Πιστοποιημένες κατά ΕΝ 1634. Στις δίφυλλες πόρτες θα τοποθετηθεί μπάρα πανικού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος άμεσα.

Επίσης, θα υπάρξει την προμήθεια πυράντοχου συστήματος αντίστοιχης γυψοσανίδας, κατασκευασμένο από διπλό φύλλο, εσωτερικά αποτελείται από υψηλής πυκνότητας στρώμα. Μεταλλικό Πλαίσιο από Λαμαρίνα 1,5mm. Κατάλληλο για να μπορεί να αποτρέψει τυχόν επέκταση της πυρκαγιάς. Θα καλύπτει περιμετρικά όλο το εύρος του ανοίγματος της πυράντοχης θύρας, μέχρι τοι οικοδομικού ανοίγματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων κατασκευών, μέχρι του οικοδομικού ανοίγματος, προμήθεια όλων των υλικών και θυρών, μεταφορά, τοποθέτηση και τυχόν υλικά που χρειαστούν, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των χώρων (σοβάτισμα, σπατουλάρισμα, χρωματισμός).

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 3902/13-12-23 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων  του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 9ΠΡΒ469Η3Π-ΗΓΡ 25/7938/22-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών  χιλιάδων   ευρώ (13.000,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 8/01/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης :791/3902. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 9/01/2024  ημέρα Τρίτη   και  ώρα 10.00πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των Υπηρεσιών.

 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
  • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ύψους 260,00€

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6868450   κος  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ .

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ