ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        και Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                               Μαρούσι,    23/12/2022 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                Αριθμ.Πρωτ.:  892/2138

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  προμήθεια και τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων για την σήμανση χώρων στο Προπονητήριο και το Ποδηλατοδρόμιο  του ΟΑΚΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ  (εισηγ.2138/25-11-2022).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την  προμήθεια και τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων για την σήμανση χώρων στο Προπονητήριο και το Ποδηλατοδρόμιο  του ΟΑΚΑ , σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την απόφαση της 35ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ θέμα 7.6 στην οποία εγκρίνεται το υπ’ αρ. 2138/28-11-22 αίτημα δαπάνης  με την ανάρτηση  22REQ011895581 2022-12-23.
  • Τον ΑΔΑ 939/6ΩΖΗ469Η3Π-Θ2Π απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πληροφοριακών πινακίδων :  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων  για την σήμανση χώρων στο Προπονητήριο και το Ποδηλατοδρόμιο  του ΟΑΚΑ.

Οι  πινακίδες   θα είναι  όμοιες με τις υπάρχουσες πινακίδες στο χώρο,  θα  αποτελούνται  από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς  με  επένδυση από φύλλα αλουμινίου πάχους 2mm και etalbont πάχους  5 mm.

Για την  προβολή των χρηστών της εγκατάστασης  θα τοποθετηθούν στις πινακίδες  προφίλ από  αλουμίνιο τα οποία θα δημιουργούν  θέσεις για να τοποθετηθούν συρταρωτά τα λογότυπα  των χρηστών.

Χαρακτηριστικά των πινακίδων:

  1. Ύψος 350 cm, πλάτος  112 cm  με επτά θέσεις για λογότυπο.
  2. Ύψος 370 cm, πλάτος 112 cm με οκτώ θέσεις για λογότυπο.

 

Η φιλοτέχνηση θα γίνει από μεμβράνες αυτοκόλλητες υψηλών προδιαγραφών, στις οποίες θα γίνει εκτύπωση του λογότυπου ΟΑΚΑ.

       
       
 

Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει με πάκτωση επί του εδάφους.

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου  είναι απαραίτητο   να γίνει  επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης πινακίδας,  του  τρόπου κατασκευής αυτής και του σημείου που θα τοποθετηθούν.
  2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει  για  τα χρησιμοποιούμενα υλικά της πινακίδας  να προσκομίσει εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής αυτών.
  3. Το κατ΄αποκοπή τίμημα  της προσφοράς θα  περιλαμβάνει την  κατασκευή,  την  μεταφορά  και την  τοποθέτηση της πινακίδας στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.   
  1. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 5.208,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 03.01.2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 892/2138. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη 04/01/2023  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:         

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773 Κα Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ