ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  08/02/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 93/2370

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                     

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών/αντηλιακών μεμβρανών, στην αίθουσα Άρσης Βαρών του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.250,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 93/2370/26-1-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών/αντηλιακών μεμβρανών συνολικά 40mδιαφόρων διαστάσεων, στην τζαμαρία της αίθουσας Άρσης βαρών του Προπονητηρίου, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 93/2370/26-1-23 του τμήματος Δομικών Εργων  του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 86/67P3469H3Π-ΣΚ8 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντηλιακής μεμβράνης  εσωτερικά στα γυάλινα φατνώματα  της αίθουσας άρσης βαρών του Ολυμπιακού Σταδίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι ανακλαστική/ καθρέπτης και να φιλτράρει το φως.
 • Με ειδική επεξεργασία ώστε να μη χαράζεται.
 • Με πιστοποίηση για την φωτιά B – s1, d0 (δύσφλεκτες, χωρίς να δημιουργούν καπνό και να πετάγονται αναμμένα σωματίδια).
 • Χρώματος ασημί.
 • Εγγύηση τουλάχιστον 10 χρόνια.

 

Προμέτρηση των τεμαχίων μεμβράνης

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) ΤΕΜΑΧΙΑ
227 Χ 53 29
202 Χ30 7
105 Χ 90 2
100 Χ 90 2

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Η ακριβής επιμέτρηση των υαλοπινάκων θα γίνει από τον Ανάδοχο. Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει στην τζαμαρία της αίθουσας   που το ύψος των επάνω  υαλοπινάκων  είναι  στα  4 μέτρα  περίπου.  

Φωτογραφία της τζαμαρίας της αίθουσας Άρσης Βαρών

 

 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
 2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν για το έργο τιμή κατ’ αποκοπή,  στην οποία  θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για την μεταφορά, τις  απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης, τα υλικά, τα  αναλώσιμα κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση αυτού.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ  (€1.250,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.550,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  20/02/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 93/2370. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  21/02/2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.30πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ