ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι,    31/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 398/2739

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                             ΑΔΑ: Ψ3ΗΩ469Η3Π-ΦΘ0

                                                      23PROC013178812

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Ειδών Κιγκαλερίας στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 4.500,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.398/2739/08-06-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την Προμήθεια και Μεταφορά Ειδών Κιγκαλερίας στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές, και  σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2739/08-06-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 452/647Δ469Η3Π-ΑΙΕ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στον έλεγχο, την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας  στις πόρτες του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ.

Όλα τα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν  θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας,  ανθεκτικά σε συχνή καθημερινή χρήση και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (Εθνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ ) η δε κατασκευή και  λειτουργία τους να ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά και Διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Τα είδη κιγκαλερίας τα οποία ο Ανάδοχος θα ελέγξει, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει και θα τα παραδώσει τοποθετημένα και λειτουργικά είναι τα ακόλουθα:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
1.      Μπάρες πανικού για πόρτες ασφαλείας.

1.    Έλεγχος λειτουργίας των υφιστάμενων μηχανισμών και επισκευή τους όπου απαιτείται για  ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.

2.    Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων μηχανισμών στην περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης και επισκευής δεν διασφαλίζουν την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους.

Περιλαμβάνει:

·         Την αποξήλωση αυτών των μηχανισμών.

·         Την προμήθεια  νέων όμοιων μηχανισμών, ενδεικτικού τύπου CISA ή άλλου εγκεκριμένου εργοστασίου με μαύρα μπράτσα, λαβή ασημί ή κόκκινη, χειρολαβή εξωτερικά και κλειδαριά master.

·         Την τοποθέτηση αυτών και παράδοση των θυρών σε πλήρη λειτουργία.

·         Οποιεσδήποτε μικροεπισκευές και ρυθμίσεις στις θύρες ή μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για  την καλή λειτουργία τους.

·         Αποκατάσταση ζημιών που πιθανό να προκληθούν.

10
2.      Μηχανισμοί  επαναφοράς (σούστα) για εσωτερικές  και εξωτερικές θύρες,  πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 1154, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

·         Βαρέως τύπου για συχνή χρήση.

·         Κατάλληλοι για το πλάτος, το βάρος και το είδος της πόρτας που θα τοποθετηθούν (εσωτερική, εξωτερική, πυρασφάλειας κτλ).

·         Με ελεγχόμενη ταχύτητα και δύναμη κλεισίματος.

·         Με λειτουργία που δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της θερμοκρασίας.

·         Αλουμίνιου, σε χρώμα ασημί.

Περιλαμβάνονται:

Η προμήθεια, τοποθέτηση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των μηχανισμών.

Αποκατάσταση ζημιών που πιθανό να προκληθούν.

7
3.      Χειρολαβές πλήρη ζεύγη λευκά για ανοιγόμενες πόρτες αλουμινίου, όμοια με τα υφιστάμενα,  πολύ καλής ποιότητας για συχνή χρήση. 10
4.      Κλειδαριές ασφαλείας για ανοιγόμενες πόρτες αλουμινίου. 15
5.      Επισκευή ή αντικατάσταση του μηχανισμού κλεισίματος σε πυράντοχη πόρτα. 1

 

Ειδικοί όροι:

Όλα τα  προς προμήθεια είδη θα προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE. Θα είναι αρίστης ποιότητας, απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά σε συχνή χρήση και να ταιριάζουν απόλυτα στα σημεία που θα τοποθετηθούν.

Πριν από την τοποθέτησή τους θα ελέγχονται  ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773- να επισκεφτούν το Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ για να λάβουν πλήρη γνώση των προς αντικατάσταση ειδών.

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνεται η προμήθεια των ειδών,  οι εργασίες αντικατάστασής τους, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες  καθώς και  τα αναλώσιμα  υλικά και μικροϋλικά  που χρειάζονται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα συγκεκριμένα υλικά (κλειδαριές, μπάρες κτλ) που θα αντικατασταθούν.

Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι  είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί  όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και να τοποθετεί ευδιάκριτη σήμανση όπου  απαιτείται.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον Ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ

(€ 4.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 5.580,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <398/2739>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 28/08/2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12.00 μ.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ  εκτυπωμένη από το www.Gov.gr

«ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ