ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                 Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                            Μαρούσι, 21/03/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  4/1414

                                                                                                                     23PROC012330540

                                                                  

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

           

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ηλεκτρονικού μητρώου δεσμεύσεων του Ο.Α.Κ.Α. (4/1414/7-12-2022), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €22.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων/Τμήμα Εκδηλώσεων  (4/1414/7-12-2022).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια, Εγκατάσταση πλατφόρμας (λογισμικού), Παραμετροποίηση  Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσμεύσεων την απευθείας σύνδεσής του με το υπάρχον Λογιστικό πρόγραμμα Atlantis που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α. και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του οργανισμού, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιε03C2 Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 4/1414/7-12-2022 της Διεύθυνσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων/Τμήμα Εκδηλώσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ στην 35η Συνεδρίαση την 15-12-2022 θέμα 6.7 με την οποία  εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων/Τμήμα Εκδηλώσεων
 • Τον ΑΔΑ 7/9ΦΞΩ469Η3Π-2ΙΧ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητες και υπηρεσίες που θα καλύψουν τα παρακάτω :

 

 

 • Απευθείας σύνδεση του με το υπάρχον Λογιστικό πρόγραμμα Atlantis που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α.
 • Την παρακολούθηση του μητρώου Δεσμεύσεων της παρ.4 Αρθ. 7 ΠΔ 113/2010 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο ,  σε αρχείο Excel.
 • Την δυνατότητα τήρησης διπλογραφικού συστήματος λογιστικών εγγραφών για παρακολούθηση λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας και κέντρων κόστους.
 • Την έκδοση του μηνιαίου Δελτίου Δ39 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο,  σε αρχείο Excel.
 • Αναλυτική αναφορά Ενηλικίωσης Ανεξόφλητων υποχρεώσεων 30-60-90…-ημερών σε αρχείο Excel.
 • To τριμηνιαίο και ετήσιο ερωτηματολόγιο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται επικουρικά στην Στατιστική Υπηρεσία μέσω Web.
 • Την παρακολούθηση μηνιαίας αναφοράς  για Έσοδα-Έξοδα, Προοδευτική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, Πηγές και Χρήσεις Πόρων (Απολογισμός), Προϋπολογισμός, Πιθανή εκτέλεση Προϋπολογισμού, έκδοση Ισολογισμού σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται στην διεύθυνση ΔΕΚΟ του ΓΛΚ μέσω Web.

 

 

 • Εισροές-Εκροές σε Ταμειακή βάση σε αρχείο ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
 • Υπόλοιπο Ταμειακών Διαθεσίμων και Υποχρεώσεων σε αρχείο .ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
 • Την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του οργανισμού έτσι ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή των στοιχείων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων-αποτελεσμάτων.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ  (22.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 27.280,00  € με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  03/04/20203 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : «4/1414».   Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  04/04/2023  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834777  Κον Βασίλειο Καρασούλη.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ