ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                            

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                 Μαρούσι,       28/12/2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                   Αριθμ. Πρωτ:  881/2059

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                         

 

     ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Συνεδριακού Συστήματος, στην αίθουσα τύπου του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α.»

          με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής,   Προϋπολογισμού €4.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 881/2059 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων.

           Καταληκτική Ημερομηνία Οικονομικών Προσφορών: 09/01/2023

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια και εγκατάσταση ηχητικού συνεδριακού συστήματος στην αίθουσα τύπου του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α.,

σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων. 02/12/2022, με αριθμό Πρωτοκόλλου 881/2059.
 • Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης 2059/02-12-22 με την με υπ’αρ.22REQ011882823, 2022/12/22 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Την απόφαση της 35ης συνεδρίασης, 15/12/2022 του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α., θέμα 7.9. που ενέκρινε ομόφωνα το υπ’ αριθμόν 2059 / 02-12-2022 Πρωτογενές αίτημα του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων.
 • Τον ΑΔΑ 6ΒΔΤ469Η3Π-2Ω6 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Συνεδριακού Συστήματος στην Αίθουσα Τύπου του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα.

 

 

   Οικονομική προσφορά

   Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

   Την Προμήθεια και Εγκατάσταση του Ηχητικού Συνεδριακού  Συστήματος στην Αίθουσα τύπου του Κεντρικού Σταδίου.

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ :Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάθεση των εργασιών.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (4.200,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 5.208,00 € με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 881/2059. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 10/01/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11.00 πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της μεταφοράς. Προσφορές για τμήματα της μεταφοράς  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Eιδικοί Όροι:

 1. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών για την πρόληψη ατυχημάτων και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εξαιτίας παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της Προμήθειας στο  τηλ. 210 6834762 &

210 6868450, Κύριος Γρηγόριος Μεταξάς.

                                                                                                   Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                              ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

 

                                                                                                                                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                        ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

 

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                                          1
 2. HS-3300D ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ                                                                                   4
 3. HS-3300C ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                  1
 4. METRO ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟ 15Μ                                                                          1
 5. ΗΧΕΙΟ ΜΕ WOOFER 10’’ KAI 1.0’’ COMPRESSIION DRIVER, 250W RMS                      8
 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΝΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  2Χ600 WATT          2
 7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 2ΙΝ/6OUT                                                                                   1
 8. ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                              1
 9. 8U RACK CASE (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 16 ΒΙΔΕΣ Μ6)                                                            1
 10. SHOW PAX -240 AMPLIFIER                                                                                 1
 11. L (ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ)                                                                                            8