Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                Αναρτητέο στη Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                                            Μαρούσι, 27/11/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 627/2907

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                 23PROC013840823

                                                                                                                                               ΑΔΑ:ΨΒΓ3469Η3Π-ΔΑΒ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Πλακών Μαρμάρου στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €9.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.627/2907).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Πλακών Μαρμάρου στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 627/2907/30-08-2023 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 690/Ψ4ΟΤ469Η3Π-Τ32 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 • σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική  περιγραφή αφορά την αποκατάσταση τμημάτων επίστρωσης μαρμάρου στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ στα σημεία που έχουν υποστεί θραύση λόγω διαστολής και  σε συνολική επιφάνεια περίπου 70 m2.

Τα μάρμαρα θα είναι λευκά, τύπου Καβάλας χτυπητό, διαστάσεων 60Χ80Χ3 cm.

Περιλαμβάνει την επιμελημένη αποξήλωση των κατεστραμμένων πλακών και της υπόβασής τους μέχρι την πλήρη αποκάλυψη του υγιούς σκυροδέματος, ώστε να μην δημιουργηθεί φθορά στις παρακείμενες πλάκες.  Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε σημείο που επιτρέπεται από τις Αρχές.

Προμήθεια και μεταφορά ακέραιων πλακών μαρμάρου της ίδιας υφής, απόχρωσης, διαστάσεων και υλικού, καθώς και εργασία κοπής, συγκόλλησης , αρμολόγησης και καθαρισμού αυτών.

Η τελική επιφάνεια μετά την τοποθέτηση των πλακών θα πρέπει να είναι συνεχόμενη με την υφιστάμενη,  επίπεδη και  χωρίς υψομετρικές διαφορές.

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 1. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται ΜΟΝΟ σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 2. Σημειώνεται ότι τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα  των κατασκευών, το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.
 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής.
 4. Είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 5. Η τιμή της προσφοράς θα  περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για   την προμήθεια των υλικών,  την  κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω  ειδών και  όλων  των απαιτούμενων μικροϋλικών και  εργασιών, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
 6. Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο  που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (€9.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 11.160,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <627/2907>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί

 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
 • Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 180,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 08/12/2023 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κ. Ελένη Μαλανδράκη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ