Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                     

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                           Μαρούσι,    31/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  407/16392

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                             ΑΔΑ: 6ΘΒΛ469Η3Π-ΘΘΛ

                                                                                   23PROC013177235

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτροδίων και Αντιδραστηρίων απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδας Ηλεκτρολυτών του Βιοχημικού Αναλυτή MedilyzerF του τμήματος Βιοχημείας του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 2.100,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Βιοχημείας (εισηγ. 407/16392/20-06-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την Προμήθεια Ηλεκτροδίων και Αντιδραστηρίων απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδας Ηλεκτρολυτών του Βιοχημικού Αναλυτή Medilyzer-F του τμήματος Βιοχημείας του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Λίστα, και  σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 407/16392 του τμήματος Βιοχημείας του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 463/6ΕΣΙ469Η3Π-6Ω1 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ELECTRODE Na   2469-5201 1
ELECTRODE K     2469-5202 1
REFERENCE ELECTRODE    2469-5204 1
SPACER ELECTRODE            2429 EDISE 5206 1
1 KIT ISE REAGENT PACK      2469-5420 1
ISE CLEANING SOLUTION      1439-5421 1

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και εκατό ευρώ (€2.100,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 2.604,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <407/16392>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 28/08/2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11.30 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ  εκτυπωμένη από το www.Gov.gr

«ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές για το σύνολο των ειδών, σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονται ως μη κατάλληλες.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των ειδών  καλείτε στο  τηλ. 210 6841581  κ. Γρ. Νεδέλκος.

 

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ