ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,9-3-2023 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 203/3731

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                                                                                                             

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης     ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.490,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης    (εισηγ.3731/7-03-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει  την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων και των Διευθύνσεων του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την  επισυναπτόμενη λίστα :

     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
     
1 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ BIC 150
2 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ BIC 40
3 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ BIC 50
4 ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 10
5 ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ (ΚΟΚΚΙΝΕΣ/ΜΠΛΕ) 10
6 ΨΑΛΙΔΙΑ 15
7 ΚΛΙΠΣ ΜΑΥΡΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (100 ΜΕΓΑΛΑ+50 ΜΙΚΡΑ) 150
8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ PELICAN ΣΕ SETS 50
9 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ (ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 100
10 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ (ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ) ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ 5000 ΤΜΧ
11 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ “L” ΣΕ ΤΜΧ 200 ΤΜΧ
12 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΠΛΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 20
13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 12
14 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (6 ΜΑΥΡΟΙ+3 ΜΠΛΕ+1 ΚΟΚΚΙΝΟΣ) 10
15 ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΕΣ ΑΣΗΜΙ 20
16 POST IT ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 50
17 ΣΕΛΟΤΕΫΠ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 30
18 ΧΑΡΑΚΕΣ (6 ΤΩΝ 20 εκ. + 2 ΤΩΝ 40 εκ.) 8
19 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ PARVA ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 20
20 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΛΑ 15
21 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 15
22 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΕ ΙΣΟΠΟΣΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΣΕ ΤΜΧ 80
23 ΚΛΑΣΕΡ ΜΑΥΡΑ Α4 8/32 (ΜΕΓΑΛΑ) 10
24 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΛΕ Α4 8/32 84
25 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ Α4 8/32 30
26 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ Α4 8/32 30
27 ΚΛΑΣΕΡ ΜΙΚΡΑ (36 ΜΠΛΕ+12 ΠΡΑΣΙΝΑ+12 ΚΙΤΡΙΝΑ) 60
28 ΕΓΓΡΑΦ/ΚΕΣ (ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ (6 ΜΑΥΡΕΣ+4 ΜΠΟΡΝΤΩ Ή ΚΟΚΚΙΝΕΣ) ΣΕ SETS ΤΩΝ ΔΥΟ 10
29 ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 10
30 ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ 5
31 ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ 35ml 5
32 Διορθωτικές ταινίες καλές με δυνατότητα επανατύλιξης 10
33 Ντοσιέ με έλασμα διαφανές (25 κόκκινα + 25 λευκά) 50
34 Μπλοκ σημειώσεων απλά Α4 με γραμμές 10
35 Μολυβοθήκες (6 διάφανες + 4 μαύρες(όχι πλαστικές οι μαύρες)) 10
36 Βάσεις σελοτέϋπ μικρές 5
37 Βάσεις σελοτέϋπ μεγάλες 10
38 Βάσεις επιτραπέζιων ημερολογίων 20
39 Περφορατέρ (6 μαύρα+4 κόκκινα) 10
40 Κύβοι σημειώσεων 10
41 Ανταλλακτικά συρραπτικών Ν.64 των 2000 τμχ το ένα 100
42 Μαρκαδόροι επισήμανσης σε κουτιά των δέκα ή παρόμοια

 (2 πορτοκαλί+3 κίτρινοι+2 μπλε+2 κόκκινα)

90
     
     
     
     
     
     

  

κόστους 1.490,00€  πλέον ΦΠΑ  .

σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 3731/7-03-23 του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης   του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 231/6ΧΙΟ469Η3Π-ΦΧΞ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων   ευρώ (1.490,00€), πλέον ΦΠΑ  .

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 21/3/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 203/3731. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 22/03/2023  ημέρα Τετάρτη    και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6868102 & 6834775   Κα  ΑΛΕΞΙΑ ΖΩΗ   .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ