ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                   Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                         Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                    Μαρούσι,       27/12/2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                   Αριθμ. Πρωτ:  885/2062

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                          

 

     ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια είκοσι(20) Κουμπιών  Άφιξης Κριτή ΟΙΤ5 για χρονομέτρηση αγώνων Κολύμβησης»

          με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής,   Προϋπολογισμού €2.800,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 885/2062 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων.

             Καταληκτική Ημερομηνία Οικονομικών Προσφορών: 09/01/2023

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια είκοσι(20) puss buttons Omega κουμπιών άφιξης Κριτή ΟΤΙ5 για τη χρονομέτρηση των αγώνων κολύμβησης,

σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

 

  • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την απόφαση της 36ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ  την 19-12-2022, θέμα 7.3 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα δαπάνης 2062/12-12-22 με την με υπ’αρ.22REQ011891306, 2022/12/23 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Τον ΑΔΑ 6ΚΜ7469Η3Π-ΙΡΚ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

    Τεχνική Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην Προμήθεια είκοσι τεμαχίων OMEGA PUSH BUTTONS OIT5, της Εταιρείας SWISS TIMING-OMEGA.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 2.472,00 € με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 885/2062. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 10/01/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της Προμήθειας στο  τηλ. 210 6834762 &

210 6868450, Κύριος Γρηγόριος Μεταξάς.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ