ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                            

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                   Μαρούσι,        01/12/2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ. Πρωτ:  791/4709

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                           

 

     ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Αθλητικού Υλικού Γενικού Τύπου και Διαμόρφωση χώρου για Αθλητική χρήση στην Αίθουσα «Κασιμάτης του ΟΑΚΑ»

 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €27.650,,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 791/4709 εισήγηση του τμήματος Μελετών.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες και την προμήθεια Αθλητικού Υλικού Γενικού Τύπου και Διαμόρφωση του χώρου για Αθλητική Χρήση,

σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

 

  • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την απόφαση της 34ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ  την 23-11-2022, θέμα 7.1 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα δαπάνης 4709/22-11-22 με την με υπ’αρ.22REQ011698331, 2022/11/29 του τμήματος Μελετών του Ο.Α.Κ.Α.
  • Τον ΑΔΑ ΨΔ7Ψ469Η3Π-1ΕΥ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Τεχνική Περιγραφή:

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες και Προμήθειες που πρέπει να εκτελεστούν στην Αίθουσα «ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του Ο.Α.Κ.Α.

  1. ΚΕΡΚΙΔΕΣ: Άνοιγμα και συντήρηση, συμπλήρωμα σκαλοπατιών, τοποθέτηση κάγκελων και βάψιμο.
  2. Άνοιγμα μπροστινού τοίχου αποθήκης και κατασκευή διαχωριστικού με πόρτα και βάψιμο.
  3. Αγορά και τοποθέτηση δύο (2) διχτυών 10Χ40 m, 2,8mm πάχος, 4,5Χ4,5 cm, χρώμα πράσινο, συρματόσχοινα με μηχανισμό σύσφιξης.
  4. Δύο (2) τέρματα HANDBALL με δίχτυα
  5. Τοποθέτηση TARAFLEX περιμετρικά του υπάρχοντος σε όλη την αίθουσα αφού τριφτεί 400m2

 

Eιδικοί Όροι:

  1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα ευρώ (€27.650,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 34.286,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 791/4709. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 07/12/2022  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών στο  τηλ. 210 6868175, Κον Σάββα  Μηναΐδη

 

                                                                                  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                              ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

  Αντώνιος Μιχαλόπουλος

Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» 
Τμήμα Προμηθειών

 

Τηλ: 210-6868162
Εσωτ: 1162

supplies@oaka.gr

 

Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1 ΠΥΛΗ Α

www.oaka.gr

 

Επιφύλαξη Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

«Όλες οι πληροφορίες και τα συνημμένα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τον πραγματικό τους παραλήπτη. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αντιγραφή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων αυτών των πληροφοριών, απαγορεύεται αυστηρά. To περιεχόμενο του παρόντος μηνύματος, ενδέχεται να προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση η διανομή του περιεχομένου αυτού απαγορεύεται αυστηρά. Η ασφάλεια των συναλλασσομένων μας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι το παρόν μήνυμα είναι δεν περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα ή ιούς. Παρόλα αυτά, είναι αδύνατο να διασφαλίσουμε την πλήρη ασφάλεια του περιεχομένου του μηνύματος, καθώς τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό ενδέχεται μολυνθούν, να υποκλαπούν ή να καταστραφούν. Το ΟΑΚΑ δεν θα ευθύνεται για αυτό το μήνυμα στην περίπτωση αλλοίωσης, μεταβολής ή παραποίησης του, ούτε  φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση ή άλλη ζημία στα δεδομένα ή στο σύστημά σας, οφειλόμενη σε χρήση δεδομένων που είτε περιέχονται στο μήνυμα αυτό είτε μεταδόθηκαν με αυτό. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος πριν εκτυπώσετε το παρόν μήνυμα ή τα συνημμένα αυτού.»

 

Email Disclaimer

«All information and attachments included in this email are confidential and intended for the original recipient only. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. The contents of this email may be protected by copyright law. Any authorized use or disclosure of its contents is strictly prohibited. The security of our communication is of outmost importance to us and we take all appropriate measures to ensure that the message is error and virus-free. However, full security of the email cannot be ensured as, despite our efforts, the data included in emails could be infected, intercepted, or corrupted. ΟΑΚΑ shall not be liable for the message if altered, changed or falsified, nor shall it bear any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or computer system that may occur while using data contained in, or transmitted with, this message. Please think of the environment before you print this message and any attachments.»