ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                     

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                         Μαρούσι,    01/08/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               Αριθμ.Πρωτ.:  406/16391

                                                   

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                          ΑΔΑ: 6ΩΨΕ469Η3Π-ΤΥΙ

                                                                            23PROC013185277

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια, Αντικατάσταση και Αναβάθμιση Μονάδας Ηλεκτρολυτών ISE του Βιοχημικού Αναλυτή MedilyzerF του τμήματος Βιοχημείας του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Βιοχημείας (εισηγ. 406/16391/20-06-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την Προμήθεια, Αντικατάσταση και Αναβάθμιση Μονάδας Ηλεκτρολυτών ISE του Βιοχημικού Αναλυτή Medilyzer-F του τμήματος Βιοχημείας του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, και  σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 406/20-06-2023 του τμήματος Βιοχημείας του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 461/69ΘΛ469Η3Π-Ρ7Ο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ζητείται η οικονομική προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση  μιας (1) Μονάδας Ηλεκτρολυτών η οποία:

 

  • Να μπορεί να τοποθετηθεί στον Αναλυτή MEDILYZER F και να λειτουργήσει με το Πρόγραμμα του Αναλυτή.
  • Να επιτρέπει τον άμεσο προσδιορισμό των συγκεντρώσεων Νατρίου (Nα+), Καλίου (K+) σε δείγματα ανθρώπινου ορού & πλάσματος καθώς και των συγκεντρώσεων Na+, K+ σε δείγματα ούρων.
  • Να διαθέτει ανεξάρτητα μεταξύ τους ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια SOLID STATE και όχι ενωμένα σε μία μονάδα, ώστε να μην απαιτείται αλλαγή όλων των ηλεκτροδίων, όταν καταστρέφεται ένα μόνο από αυτά.
  • Να διαθέτει ταχύτητα εκτέλεσης έως 100 δειγμάτων Ηλεκτρολυτών την ώρα.
  • Για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των παραμέτρων Ηλεκτρολυτών, να χρησιμοποιούνται τα ίδια υλικά που διαθέτει το Εργαστήριο και για τις υπόλοιπες Βιοχημικές παραμέτρους.
  • Να προσφερθούν τα απαραίτητα υλικά, διαλύματα και Ηλεκτρόδια, για την εκτέλεση των ζητούμενων παραμέτρων.
  • Η εγκατάσταση της Μονάδας Ηλεκτρολυτών στον Αυτόματο Βιοχημικό Αναλυτή MEDILYZER F, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει με έξοδα του Προμηθευτή.

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€2.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 3.100,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <406/16391>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 28/08/2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12.30 μ.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ  εκτυπωμένη από το www.Gov.gr

«ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές για το σύνολο των ειδών, σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονται ως μη κατάλληλες.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των ειδών  καλείτε στο  τηλ. 210 6841581  κ. Γρ. Νεδέλκος.

 

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ