ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι30/11/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,778/3524                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                        

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 10 τεμάχια πολύπριζα με καλώδιο προστασίας από υπερτάση ρεύματος 5 θέσεων+, β) 10 τεμάχια μονά σούκο πρίζα προστασία, (προτιμάται τύπος ΑΡC) σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου (αρ. εισηγ, 778/3524/19/10/2022) .

 

                                                                                                 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο τμήμα πρωτοκόλλου.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 08/12/22 και εώς ώρα 13:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 778/3524. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. KΘεοφάνης Φ.  210-6850200.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος