ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,11-6-2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:  257/4304

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                           24PROC014920780

                   

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services)  για ένα έτος  , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης   (εισηγ.4304/1-05-24).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει  την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services) βάσει του Ν.4624/2019 , συνολικού κόστους 5.000,00€  πλέον ΦΠΑ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό (ή βιογραφικά σε περίπτωση νομικών προσώπων), όπου θα αναφέρονται οι βασικές σπουδές, ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και η εξειδίκευσή τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο του DPO. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η εμπειρία τους σε ανάλογα έργα, η οποία θα αποδεικνύει την επάρκειά τους στην ανάληψη των υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο OAKA. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να διαθέτει μεταξύ άλλων:

 

 • Εμπειρογνωσία στον τομέα δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.
 • Γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται.
 • Γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και της ασφάλειας δεδομένων.

 

Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις παρακάτω αιτούμενες υπηρεσίες. Αναλυτικά τα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:

 

 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
 • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
 • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
 • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των

δεδομένων (εργαζόμενοι, κοινό, κ.λπ.). Παρέχοντας σαφείς γραπτές οδηγίες στην Διεύθυνση για την διαδικασία χειρισμού σχετικών υποθέσεων.

 • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του GDPR.
 • Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης).
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 4304/1-5-24 του τμήματος Μηχανογράφησης  του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 369/ΨΙ1Μ469Η3Π-ΩΕΤ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  πέντε    χιλιάδων   ευρώ (5.000,00€), πλέον ΦΠΑ  .

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/6/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 257/4304. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 26/06/2023  ημέρα Τετάρτη    και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6834431  Κο  ΓΚΑΡΑΒΕΛΟ ΘΩΜΑ .

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ