ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,31-7-2023 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 405/1867

                                                                                     

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 23PROC013180670

                                                                                                                                          

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής  κάλυψης  στα προγράμματα κοινού  στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δώδεκα   (12) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική έντεκα  (11) μηνών ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 27.360,00€ συμπεριλαμβανομένου εισφορών , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας   (εισηγ.1867/3-07-23).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με απόφαση της 51ης/19.07.2023 συνεδρίασης του Δ.Σ, προβαίνει άμεσα σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής  κάλυψης  στα προγράμματα κοινού  , σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  405/1867 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας , χρονικής διάρκειας 12 μηνών ημερολογιακά, δηλ. εξαιρούμενου του Αυγούστου με ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30-17:00 η οποία να παρέχεται από ιατρό (κατά προτίμηση με ειδικότητα καρδιολογίας ,Παθολογίας ,Γενικής Ιατρικής με αναγνωρισμένο πτυχίο Ιατρικής ,εγγεγραμμένος /η στο Ι.Σ.Α  .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ως άνω προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 27.360,00€ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και ουδεμίας άλλης επιβάρυνσης προς το Ο.Α.Κ.Α.

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016

Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α. της παρούσης, έως και  τις 11/08/2023 , ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τον υπεύθυνο τον κον Σουρβίνο Γεώργιο  του Ο.Α.Κ.Α. ,  στο τηλέφωνο : 210-6868500.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προδιαγραφές ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η ιατρική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα
 • Θεωρημένα φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ιατρικής ειδικότητας
 • Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86  όπως αναφέρεται στο ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι μετά το πέρας της ορισθείσας διάρκειας η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο συμμετέχων δεν πρόκειται να αξιώσει πέρα των συμβατικών του δικαιωμάτων τη μετατροπή της εργασιακής του σχέσης με το Ο.Α.Κ.Α.

Η ειδικότητα δε, κατά προτίμηση να είναι  καρδιολόγου, παθολόγου, γενικής Ιατρικής με αναγνωρισμένο πτυχίο Ιατρικής και εγγεγραμμένος στον Ι.Σ.Α,  με πιστοποιημένες γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

Διάρκεια : Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης στην σύμβαση από 1-9-2023 και για 12 μήνες ημερολογιακά, (11 μήνες πραγματική ιατρική κάλυψη ) δηλ. εξαιρούμενου του Αυγούστου . Οποιαδήποτε παράβαση των αρχών πίστεως και εχεμύθειας που οφείλει να τηρεί ο Ιατρός  κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αποτελούν σπουδαίο λόγο για άμεση καταγγελία από μέρους του ΟΑΚΑ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. Απαιτήσεις / Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:

 1. Ιατρική κάλυψη στο πρόγραμμα άθλησης κοινού ανεξάρτητα από την κολυμβητική δεξαμενή που αυτό διεξάγεται κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

Καθημερινά ( Δευτέρα έως Παρασκευή)  και ώρες 07.30 έως 17.00 .

 1. Ο ανάδοχος οφείλει να παραβρίσκεται και να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τους αρμόδιους υπάλληλους  την διάρκεια του παραπάνω ωραρίου με  ιατρικό ένδυμα.
 2. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του τα απαραίτητα εργαλεία παροχής πρώτων βοηθειών ιδιοκτησίας του.
 3. Σε περίπτωση απουσίας του αναδόχου για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει με δική του μέριμνα και έξοδα να ορίσει αντικαταστάτη του, αντιστοίχων προσόντων και ειδικότητας, ο οποίος δεν θα έχει ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση από το Ο.Α.Κ.Α. Οφείλει δε,  να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο της εγκατάστασης του Κολυμβητηρίου.
 1. Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της υπηρεσιών του να τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα και σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.” έως την 11/08/2023 και ώρα 14.00.

Στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι ο ένας με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής»  και ο άλλος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».

Ο υποφάκελος “δικαιολογητικά συμμετοχής” θα περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα.

Ο υποφάκελος “οικονομική προσφορά” θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα με τιμή ανά ώρα, όπου τιμή ανά ώρα, η τιμή μέσος όρος καθημερινών,  μη απαιτουμένων άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

Η τιμή θα είναι σε ευρώ.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η οικονομική αποζημίωση του αναδόχου θα τιμολογείται και θα παραδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και θα εξοφλείται μετά από επικοινωνία του αναδόχου με το Λογιστήριο του Ο.Α.Κ.Α.

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα εκχώρησης της οικονομικής απαίτησής του σε τρίτον χωρίς σχετική έγγραφη συναίνεση από το Ο.Α.Κ.Α. Σε κάθε πληρωμή θα πρέπει να προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Κάθε τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό μέσο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά (Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011).

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως δίχως καμία αποζημίωση εαυτού του λόγου και χωρίς καμία διατύπωση. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής από τον ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση για όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και τα έξοδα που προκλήθηκαν σε παρεχόμενες υπηρεσίες από παράληψη του αναδόχου. Επίσης η αναθέτουσα αρχή έχει μονομερές δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή λήξης ή κατάργησης του προγράμματος “άθλησης κοινού” στο Κολυμβητήριο ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του  αναδόχου εκ μέρους του. Η μονομερής καταγγελία και λύση της σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 ΠΡΟΣ: ΝΠΙΔ – ΟΑΚΑ

 Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις   που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας.

 Β) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (ασφάλιση κύρια και επικουρική).

Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων της Διακήρυξης

Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

Η) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

 Θ) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Ι) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016,

ΙΑ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ΙΒ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,

 ΙΓ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ΙΔ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.

Ημερομηνία: …….………. Ο – Η Δηλ. (

Υπογραφή) (1) Αναγράφεται ολογράφως.

 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 1867/3-7-23 του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας  του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 900Ο469Η3Π-Ζ0Ν  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

  

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εφτά   χιλιάδων τριακοσίων εξήντα   ευρώ (27.360,00€), συμπεριλαμβανομένου εισφορών   .

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11/8/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 405/1867. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 14/08/2023  ημέρα Δευτέρα   και  ώρα 11.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου   στο  τηλ. 210  6868500  Κο  Σουρβίνο Γεώργιο   .

 

 

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ