ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                       

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                                            Μαρούσι, 21/11/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 632/1872

                                                                                     

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                                                23PROC013806522

                                                                                                                                               ΑΔΑ:6580469Η3Π-8ΛΚ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Κάλυψης από Ιατρό Ειδικότητας Καρδιολόγο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες, για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένων εισφορών, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας   (εισηγ.1872/02-11-2023).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με απόφαση της 3ης/09-11-2023 συνεδρίασης του Δ.Σ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Κάλυψης από Ιατρό Ειδικότητας Καρδιολόγου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες για Την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΚΑ,, χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μηνών ημερολογιακά, με ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-15:00.

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ως άνω προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και ουδεμίας άλλης επιβάρυνσης προς το ΟΑΚΑ.

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016.

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Περιγραφη Συντελεστης βαρυτητας
Α ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
     
A1 Προϋπηρεσία σε θέματα προ-αγωνιστικού ελέγχου ή Αθλητικής Καρδιολογίας 30%
A2 Γνώση Αγγλικών επίπεδο B1 10%
Α3 Συστατικές επιστολές 20%
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 60%
Β  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 
Β1 Γνώση σε κατανόηση θεμάτων που αφορούν την Αθλητική Καρδιολογία Ι5%
Β2 Επικοινωνιακές γνώσεις, η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η διαχείριση κρίσεων και τα κίνητρα υποψηφιότητας. 15%
Β3 το γνωστικό υπόβαθρο, η συνάφεια με την πρόσκληση, Ι0%
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 40%

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση της ισοτιμίας), Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Τίτλος ειδικότητας Καρδιολογίας, Ταυτότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου, Εκπληρωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμη απαλλαγή από αυτήν (για άρρενες)

 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε τρείς φάσεις

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Η υπερκάλυψη των υποχρεωτικών όρων της Διακήρυξης θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα τεκμηριώνεται λεπτομερώς.

 1. Η βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ. το κριτήριο Α.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 5%, το κριτήριο Β.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 10% κ.λπ.) και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
 2. Προσθέτοντας τον σταθμισμένο βαθμό κάθε επιμέρους κριτηρίου της κάθε ομάδας (π.χ. Α.1 + Α.2 + Α.3 + Α.4) προκύπτει η συνολική βαθμολογία της ομάδας Α. Ομοίως για την ομάδα Β.
 3. Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί την τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Τ).

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

Τ = σ1χΑ1 + σ2χΑ2 +……+σ4Β4

 

   Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, συνοδευόμενοι από επαρκή αιτιολόγηση της βαθμολογίας.

 H κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς γίνεται κατά φθίνουσα τιμή με την εφαρμογή του τύπου:

 

Λi = 70 * ( Τi / Τmax ) + 30 * (Kmin/Ki)

 

όπου: Τmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Τi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας.

 

Στάδια Συνεδριάσεων ΕΠΙΤΡΟΠής

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε τρία ΣΤΑΔΙΑ.

Στο Α στάδιο θα αξιολογηθούν όλες οι Προσφορές. Στο Β στάδιο της Συνέντευξης θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι συμμετέχοντες συμπληρώσουν βαθμολογία τουλάχιστον 100 σε κάθε κριτήριο της  ΟΜΑΔΑΣ κριτηρίων Α. Στο Γ στάδιο θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προδιαγραφές ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η ιατρική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα
 • Θεωρημένα φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ιατρικής ειδικότητας
 • Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπως αναφέρεται στο ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι μετά το πέρας της ορισθείσας διάρκειας η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο συμμετέχων δεν πρόκειται να αξιώσει πέρα των συμβατικών του δικαιωμάτων τη μετατροπή της εργασιακής του σχέσης με το ΟΑΚΑ.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. Απαιτήσεις / Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:

 1. Ιατρική κάλυψη καθημερινά ( Δευτέρα έως Παρασκευή)  και ώρες 08.00 έως 15:00.
 2. Ο ανάδοχος οφείλει να παραβρίσκεται και να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τους αρμόδιους υπάλληλους  την διάρκεια του παραπάνω ωραρίου με  ιατρικό ένδυμα.
 3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του τα απαραίτητα εργαλεία παροχής πρώτων βοηθειών ιδιοκτησίας του.
 4. Σε περίπτωση απουσίας του αναδόχου για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει με δική του μέριμνα και έξοδα να ορίσει αντικαταστάτη του, αντιστοίχων προσόντων και ειδικότητας, ο οποίος δεν θα έχει ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση από το ΟΑΚΑ. Οφείλει δε,  να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο της εγκατάστασης του ΟΑΚΑ.
 5. Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της υπηρεσιών του να τηρεί  την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 632/1872/02-11-2023 του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ.
 • Τον ΑΔΑ 706/Ψ6ΜΟ469Η3Π-ΛΦΩ  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η οικονομική αποζημίωση του αναδόχου θα τιμολογείται και θα παραδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και  θα εξοφλείται μετά από επικοινωνία του αναδόχου με το Λογιστήριο του ΟΑΚΑ.

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα εκχώρησης της οικονομικής απαίτησής του σε τρίτον χωρίς σχετική έγγραφη συναίνεση από το ΟΑΚΑ. Σε κάθε πληρωμή θα πρέπει να προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Κάθε τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό μέσο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά (Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011).

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως δίχως καμία αποζημίωση εαυτού του λόγου και χωρίς καμία διατύπωση. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής από τον ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση για όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και τα έξοδα που προκλήθηκαν σε παρεχόμενες υπηρεσίες από παράληψη του αναδόχου.

 

  

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου εισφορών.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 06/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 632/1872. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 07/12/2023  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 10:00πμ. Η ημερομηνία των συνεντεύξεων είναι η 08/12/2023, ώρα 10:00, όσοι προκριθούν θα ενημερωθούν   τηλεφωνικά  και με email.

 

Στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι ο ένας με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής»  και ο άλλος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».

Ο υποφάκελος “δικαιολογητικά συμμετοχής” θα περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα.

Ο υποφάκελος “οικονομική προσφορά” θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα με τιμή για ολόκληρο το έτος της σύμβασης,  μη απαιτούμενων άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

Η τιμή θα είναι σε ευρώ.

 

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους, από τον Δ/ντη Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ  κ. Σουρβίνο Γεώργιο, στο τηλέφωνο : 210-6868500.

 

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 ΠΡΟΣ: ΝΠΙΔ – ΟΑΚΑ

 Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις   που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας.

Β) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (ασφάλιση κύρια και επικουρική).

Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων της Διακήρυξης

Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

Η) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

 Θ) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Ι) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016,

ΙΑ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ΙΒ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,

 ΙΓ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ΙΔ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.

Ημερομηνία: …….………. Ο – Η Δηλ. (

Υπογραφή) (1) Αναγράφεται ολογράφως.