ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι,10-02-2023 

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 96/3538

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο πρόγραμμα πισίνας κοινού  ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου εισφορών , σύμφωνα με την εισήγηση  του Κολυμβητηρίου   (εισηγ.3538/24-01-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο πρόγραμμα πισίνας κοινού συνολικού κόστους 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου εισφορών .

Ο(οι) υποψήφιοι να διαθέτουν Πτυχίο Ιατρικής, ’Άδεια εξασκήσεως, να είναι εγγεγραμμένοι στον Ι.Σ.Α και να έχουν βεβαίωση Παροχής Α Βοηθειών και χρήσης απινιδωτή.

 

  • Διάρκεια 5 μήνες από 1/3-28/7/2023
  • Ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή 07.30-14.00
  • Σύνολον Ωρών  820

 

Προσφορά  Τιμή ανά ώρα συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εισφορών.,  του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 3538/24-1-23 του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 63/ΨΔΚ7469Η3Π-ΒΔΞ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

  

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων διακοσίων   ευρώ (4.200,00€), συμπεριλαμβανομένου εισφορών .

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20/2/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 96/3538. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 21/02/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6850200  Κο  ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ .

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ