ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                          Μαρούσι,    30/11/2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ. Πρωτ:  795/2153

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΚΟΙΝ: Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων                                           22PROC011707931 

 

     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Μετατροπή και αποκατάσταση δικτύου ομβρίων υδάτων περιβάλλοντος χώρου Κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €29.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 795/2153 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες και την προμήθεια υλικών εκτροπής δικτύου ομβρίων υδάτων περιβάλλοντος χώρου Κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Την απόφαση της 34ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ  την 23-11-2022, θέμα 7.2 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα δαπάνης 2153/22-11-222 με την με υπ’αρ.22REQ011698034 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 846/6190469Η3Π-4ΞΖ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

    Τεχνική Περιγραφή

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στον εξωτερικό χώρο του Κεντρικού Σταδίου και στον εγγύτερο περιβάλλοντα χώρο με σκοπό την παράκαμψη των υφιστάμενων υδρορροών εντός του χώρου.

Το έργο θα αποτελείται από δυο φάσεις εργασιών.

Η πρώτη φάση θα είναι η εναέρια που θα αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Την ενοικίαση μεταλλικών αντιολισθητικών ικριωμάτων που μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην παραπάνω εργασία. Τα ικριώματα θα τοποθετηθούν με τους κανονισμούς της πολιτείας. Με μεταλλικά δάπεδα ασφαλείας, μεταλλικές πλάκες, ακροδέκτες σκαλωσιάς, σκάλες για εύκολη πρόσβαση σε κάθε επίπεδο, δίκτυ ασφαλείας.
 • Άνοιγμα οπών με αδιατάρακτη κοπή (καροτιέρα) σε ανάλογη διάμετρο στο σκυρόδεμα (μπετόν) στο στηθαίο πάνω από την αίθουσα Κασιμάτη με σκοπό δημιουργίας νέου δικτύου όμβριων.
 • Σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στον εναέριο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων θα αποτελείται από χυτοσίδηρο σωλήνα βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών SMU-S ΕN 877 και EN 681-1 διαμέτρου DN150 με νέες επικαλύψεις που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της ΕΝ877 για μεγάλη ανθεκτικότητα στα διαβρωτικά και επιθετικά απόβλητα.
 • Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στον εναέριο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων θα καλυφθούν αλουμινίου ανάλογης διάστασης και ανάλογου χρώματος ral της τοιχοποιίας.
 • Στην διαδρομή του αγωγού θα τοποθετηθούν οι ενώσεις των χυτοσιδήρων σωλήνων όπου θα αποτελούνται από ανοξείδωτους συνδέσμους CV NG.
 • Οι χυτοσίδηροι σωλήνες θα στηριχθούν με κονσόλα στήριξης P2663T-HDG με διάσταση 41× 41.Θα στερεωθούν στο μπετόν με μεταλλικά βύσματα

Μ12 βαρέως τύπου γαλβανισμένο εν θερμώ με δακτύλιο εκτόνωσης με ροδέλα και παξιμάδι (εκτόνωση με κτύπημα).

 • Ο χυτοσίδηρος σωλήνας DN150 θα τοποθετηθεί από την εξωτερική σχάρα όμβριων πάνω από την οροφή της αίθουσα Κασιμάτη έως την άσφαλτο του περιβάλλοντα χώρου.
 • Σφράγιση υπάρχων οκτώ παλαιών υδροσυλλογών με μπετόν(σκυρόδεμα) με σκοπό τον οριστικό σφράγισμα αυτών.
 • Στην παραπάνω σχάρα όμβριων μήκους 120 μέτρων θα πραγματοποιηθεί πλήρως στεγάνωση με ανάλογα υλικά όπως και πλήρης αποκατάσταση μετά των παραπάνω εργασιών.

Η δεύτερη φάση θα είναι το υπόγειο δίκτυο όμβριων και θα αποτελείται από τα εξής׃

 • Στα σημεία αλλαγής πορείας του αγωγού θα κατασκευαστούν φρεάτια διάστασης 60×60 cm.
 • Οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
 • Οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις.
 • Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.
 • Οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου.
 • Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20cm που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
 • Η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη.
 • Η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπόμενων χυτοσιδήρων βαθμίδων και του καλύμματος του φρεατίου (μαντεμένιο EN124 D400 60×60 KM6007).
 • Η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό.
 • Από την άσφαλτο του περιβάλλοντα χώρου θα είναι έως τον κεντρικό αγωγό όμβριων σωλήνας υπονόμου Φ200 Σειρά 41.
 • Η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο). Κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.
 • Θα πραγματοποιηθεί πλήρως αποκατάσταση της ασφάλτου.

 

Eιδικοί Όροι:

 

 1. Να  είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και  επισκεπτών για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (€29.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 35.960,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 12/12/2022 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 795/2153. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 13/12/2022  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών στο  τηλ. 210  6834762 Κον Μεταξά Γρηγόρη.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ