ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                           

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                   Μαρούσι,       27/12/2022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                  Αριθμ. Πρωτ:  888/2323

                                                                                                           

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΚΟΙΝ:  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ                                            

 

     ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Μεταφορά σχαρών αίθουσας Προθέρμανσης Καταδυτηρίου του Ο.Α.Κ.Α.»

          με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής,   Προϋπολογισμού €1.450,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 888/2323 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων.

           Καταληκτική Ημερομηνία Οικονομικών Προσφορών: 09/01/2023

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει τη Μεταφορά σχαρών της Αίθουσας Προθέρμανσης του Καταδυτηρίου του Ο.Α.Κ.Α.,

σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με σύμφωνα με:

 

  • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων. 20/12/2022, με αριθμό Πρωτοκόλλου 2323.
  • Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης 2323/20-12-22 με την με υπ’αρ.22REQ011891111, 2022/12/23 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Τον ΑΔΑ ΡΕΙ1469Η3Π-2ΕΛ  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αντικείμενο είναι η Μεταφορά σχαρών στην αίθουσα Προθέρμανσης του Καταδυτηρίου του Ο.Α.Κ.Α.  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στο Παράρτημα.

 

 

   Οικονομική προσφορά

   Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

   Την μεταφορά των σχαρών και τις σχετικές εργασίες όπου αυτές απαιτούνται.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάθεση των εργασιών.

 

   

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.798,00 € με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις  οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 888/2323. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 10/01/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.30 πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της μεταφοράς. Προσφορές για τμήματα της μεταφοράς  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες :

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της Προμήθειας στο  τηλ. 210 6834762 &

210 6868450, Κύριος Γρηγόριος Μεταξάς.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                          ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΑΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2323).

 

  1. Προμήθεια μεταλλικών σχαρών, καλωδίωση και λοιπά ηλεκτρολογικά υλικά.
  2. Ηλεκτρική αποσύνδεση των καλωδίων φωτισμού της σχάρας.
  3. Εγκατάσταση παρακαμπτήριων σχαρών διαστάσεων 30χ35mm, με χρήση ικριώματος.
  4. Κοπή υπάρχοντος καλωδίου και προέκτασή του με πιστοποιημένη μούφα σύνδεσης ώστε να παρακάμψει το τραμπολίνο και εγκατάσταση του στις παρακαμπτήριες σχάρες.
  5. Ενεργοποίηση ηλεκτρολογικών διακοπτών και έλεγχος ορθής λειτουργίας.