Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                     

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                           Μαρούσι,    28/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  395/2717

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                             ΑΔΑ:9ΩΘΙ469Η3Π-ΔΓ8

                                                       23PROC013169421   2027_07_28

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Κατασκευή και Τοποθέτηση περίφραξης και πόρτας στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 3.300,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ. 395/2717/03/05/2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την Κατασκευή και Τοποθέτηση περίφραξης με ανοιγόμενη πόρτα,  Κατασκευή και Τοποθέτηση πόρτας ανοιγόμενης καθώς και επισκευή τμημάτων περίφραξης, του ανοικτού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές, και  σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 395/2717 του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 453/6Μ17469Η3Π-ΕΗ3 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2717

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση  των παρακάτω μεταλλικών κατασκευών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων στις κολυμβητικές δεξαμενές του Ανοικτού Κολυμβητηρίου.

  1. Μεταλλική περίφραξη από βιομηχανοποιημένα κιγκλιδώματα και υποστυλώματα ΙΡΕ80, συνολικού μήκους 4,50 m και καθαρού ύψους 2,10 m  αποτελούμενη από:
  • Εσωτερικά πάνελ κιγκλιδωμάτων τύπου asco από δομικό χάλυβα, αποτελούμενα από κατακόρυφες λάμες 25/3 mm και  οριζόντιες ράβδους Φ6mm (περαστές στο κέντρο της λάμας),  σχηματίζοντας βροχίδα διαστάσεων 62Χ132 mm (ΠχΥ).

Οι οριζόντιες λάμες καταλήγουν σε κατακόρυφες  πλευρικές λάμες 25/5mm.

  • Υποστυλώματα από δοκούς ΙΡΕ80 ύψους  2,10 m, τα οποία στηρίζονται στο δάπεδο  με φλάντζα  διαστάσεων 150Χ150Χ8 mm ή στο παρακείμενο δομικό στοιχείο.

Η σύνδεση των πάνελ με τα υποστυλώματα θα γίνεται με ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλώνια Μ8 Χ 30 mm.

  1. Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη, από δομικό χάλυβα κατά DIN ΕΝ 10025, ελευθέρου ύψους 210 cm και συνολικού μήκους 180 cm, με σκελετό από γαλβανιζέ κοιλοδοκό  60Χ40Χ3mm.  Στο κάτω τμήμα του φύλλου εσωτερικά και έως το ύψος των 40 cm θα τοποθετηθούν τρεις οριζόντιες τραβέρσες από κοιλοδοκό ίδιο με τον περιμετρικό.

Το υπόλοιπο εσωτερικό τμήμα του θυρόφυλλου θα είναι από κιγκλίδωμα τύπου asco, όμοιο με αυτό της περίφραξης.

Η πόρτα θα στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς  80Χ80Χ3mm τοποθετημένους στο δάπεδο με φλάντζα 150Χ150Χ8 cm.  Η στήριξη των φύλλων στους κοιλοδοκούς θα γίνεται με τρείς μεντεσέδες βαρέως τύπου για κάθε φύλλο.

Θα φέρει χερούλια ανοίγματος, υποδοχείς για λουκέτο και στο κάθε φύλλο  κατακόρυφο σύρτη για την ακινητοποίησή της.

Όλα τα υλικά  θα είναι  γαλβανισμένα εν θερμώ.

Οι παραπάνω κατασκευές θα είναι ίδιου σχεδίου, ύψους και  χρώματος με την υφιστάμενη περίφραξη στις παρακείμενες κολυμβητικές δεξαμενές.

  1. Προσθήκη καθ΄ ύψος 90 cm κιγκλιδώματος όμοιου σχεδίου, ποιότητας και χρώματος  με το υπάρχον κιγκλίδωμα (χρώματος μπλε) στη σκάλα του Ανοικτού Κολυμβητηρίου και σε μήκος  120 cm περίπου.
  2. Κατασκευή και τοποθέτηση στην είσοδο της παραπάνω σκάλας μεταλλικής πόρτας ανοιγόμενης, κατασκευαστικά όμοιας με την υφιστάμενη κατασκευή του κιγκλιδώματος, διαστάσεων 120Χ200 cm (ΠΧΥ), με σκελετό από χαλυβδοσωλήνα  γαλβανισμένη εν θερμώ διατομής 2″ ίντσες με πάχος 3,2 mm.

Εσωτερικά θα έχει τέσσερις κάθετες ράβδους από χαλυβδοσωλήνα  1” ίντσας πάχους 3,2 mm  ανά 19 cm. 

Στο κάτω μέρος αυτής και στο ύψος των 20 και 40 cm θα τοποθετηθούν δύο οριζόντιες ράβδοι κυκλικής διατομής 2’’.

Θα φέρει χερούλι ανοίγματος και κατακόρυφο σύρτη για την ακινητοποίησή της.

Το κιγκλίδωμα και η πόρτα θα βαφούν μετά την τοποθέτησή τους  σε απόχρωση μπλε, όμοια  με το χρώμα της υφιστάμενης κατασκευής,  αφού προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και πέρασμα δύο στρώσεων με ειδικό αστάρι για γαλβανιζέ μέταλλο. Η τελική βαφή θα  γίνει με βερνικόχρωμα μεγάλης σκληρότητας και υψηλής αντοχής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, σε δύο στρώσεις.   

Υφιστάμενη περίφραξη

 

               Σκάλα στο Ανοικτό Κολυμβητήριο

Σκαρίφημα πόρτας στην είσοδο της σκάλας

Ειδικοί όροι:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773- να επισκεφτούν τον χώρο που  θα  γίνουν οι κατασκευές και να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών.

Οι ακριβείς επιμετρήσεις για όλες τις κατασκευές θα γίνουν από το Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες  καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά  που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών.

Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι  είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί  όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και να τοποθετεί ευδιάκριτη σήμανση όπου  απαιτείται.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον Ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (€3.300,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 4.092,00με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <395/2717>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 28/08/2023 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 11.00 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16»

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210  6834773  κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ