ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι, 31-01-2024

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 53/4018

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους       

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ετήσια συντήρηση των επτά (7) μεταλλικών σανίδων καταδύσεων που βρίσκονται στο καταδυτήριο   στο  ΟΑΚΑ  , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών έργων     (εισηγ.4018/16-01-24).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο την

 ετήσια συντήρηση των επτά (7) μεταλλικών σανίδων καταδύσεων που βρίσκονται στο καταδυτήριο στο  ΟΑΚΑ   .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Ετήσια συντήρηση των καταδυτικών σανίδων στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ2)

Το εν λόγω έργο αφορά την ετήσια προληπτική γενική συντήρηση των επτά σανίδων καταδύσεως στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ,  που περιλαμβάνει και την αντικατάσταση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

Για την  ασφαλή λειτουργία των καταδυτικών σανίδων  του Καταδυτηρίου ΟΑΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, εκτός από την ετήσια συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας αυτών, θα πρέπει  ανά διετία να γίνεται αντικατάσταση στα μηχανικά μέρη των υπομοχλίων  (αποστάτες, κολάρα, λάστιχα, αντικραδασμικά, γλίστρες κτλ).

Ως εκ τούτου, η συντήρηση που πρόκειται να γίνει περιλαμβάνει εκτός από τον έλεγχο καλής λειτουργίας των σανίδων, την προμήθεια των εξαρτημάτων αυτών καθώς τις εργασίες αντικατάστασής τους που είναι:

  • Αφαίρεση των σανίδων.
  • Αποσυναρμολόγηση  των μηχανικών μερών των υπομοχλίων, αφαίρεση των παλαιών εξαρτημάτων και επιμελής καθαρισμός.
  • Τοποθέτηση, των νέων εξαρτημάτων των υποχλίων,  συναρμολόγηση, ρύθμιση και λίπανση αυτών.
  • Επανατοποθέτηση σανίδων.
  • Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας και ρυθμίσεις όπου απαιτείται.

Οι εργασίες θα γίνουν από  εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου, με δικά του ανταλλακτικά και απόλυτα δική του ευθύνη.  Υποχρεούται δε στην προσφορά του να περιγράφει τα ανταλλακτικά συντήρησης  που θα τοποθετήσει,  τα οποία θα πρέπει να είναι γνήσια,  αμεταχείριστα και χωρίς ελαττώματα, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες εργασίες  τοποθέτησής τους  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και τις  οδηγίες του κατασκευαστή.

Στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης περιλαμβάνεται και ο επανέλεγχος καλής λειτουργίας των σανίδων σε διάστημα έξι μηνών από την γενική συντήρησή τους.

Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει βεβαίωση καλής λειτουργίας των σανίδων για χρήση αυτών  χωρίς προβλήματα. 

 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

 

  • τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 4018/16-01-24 του τμήματος Δομικών έργων    του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ ΨΙΤΕ469Η3Π-ΥΨΒ 25/542/30-01-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (4.500,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 12/02/2024 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης :53/4018. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη  13/02/2024  ημέρα Τρίτη   και  ώρα 10.30πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των Υπηρεσιών.

 

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

       

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6834773   κος  ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   .

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ