ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         

                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Μαρούσι, 30-11-2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 662/2471

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                   23PROC013867405

                 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ετήσια προμήθεια  γνήσιων  μελανιών   ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον  ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης   (εισηγ.2471/23-10-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την ετήσια  προμήθεια γνήσιων μελανιών για τους εκτυπωτές των τμημάτων -εγκαταστάσεων -διευθύνσεων του ΟΑΚΑ  κόστους 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ  για το έτος 2024 και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του προυλογισθέντος ποσού ,  του ΟΑΚΑ σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με την παρακάτω  λίστα:

 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΛΗΘΟΣ
 
HP laserjet PRO MFP M428 fdw 1  
HP laserjet PRO M255 dw 1  
HP laserjet MFPM277dw 1  
     
LEXMARK C3326 1  
HP Color laserjet Pro M254dn 1  
     
     
HP color laesrjet Pro MFP M283 1  
     
LEXMARK C3326 1  
HP laserjet pro 283dw 1  
     
     
HP laserjet Pro M454  1  
HP laserjet P1102w 1  
HP laserjet Pro M12w 1  
HP laserjet Pro MFP M227 fdw 1  
     
LEXMARK C3326 1  
HP laserjet 1020 1  
HP laserjet PRO M28W 1  
HP laserjet CP1025 Color 1  
     
HP laserjet M15 1  
HP laserjet CP1025 Color 1  
     
HP laserjet Pro MFP M227n 1  
LEXMARK C3326 1  
HP color laesrjet Pro MFP M283 1  
HP color laesrjet 1600 1  
HP Color laserjet Pro M254dn 1  
HP laserjet P1102 1  
     
HP Officejet pro7720 1  
HP laserjet pro M12a 1  
     
HP Color laserjet Pro M252n 1  
HP laserjet pro M12w 1  
HP laserjet M404dn 1  
HP Deskjet 6075 1  
HP laserjet P1005 1  
     
HP Color laserjet Pro M254dw 1  
LEXMARK MC 3326 1  
HP laserjet 1020 1  
HP Color laserjet  MFPM 377dw 1  
HP laserjet P1102 1  
     
HP laserjet 1022 1  
HP Color laserjet  M479 Fdn 1  
HP laserjet Pro M203dw 1  
     
HP MFP 178nw  1  
HP laserjet P1005 1  
HP laserjet pro M15w 1  
     
HP laserjet Pro M12w 1  
LEXMARK C3326 1  
HP laserjet P2015d 1  
HP laserjet MFP 1200n 1  
     
XEROX Work Centre 3225 1  
HP Deskjet 930 1  
     
HP Officejet Pro 7730 1  
HP Officejet Pro 7612 1  
     
HP Officejet Pro 7740 1  
HP laserjet Pro M12w 1  
HP Deskjet 4675 1  
HP laserjet P1102 1  
     
HP Officejet Pro 7740 1  
HP laserjet 1018 1  
     
LEXMARK C3326 1  
HP laserjet 1020 1  
HP laserjet 107a 1  
     
HP Officejet Pro 7720 1  
     
HP Officejet 6950 1  
     
HP laserjet P2035n 1  
HP laserjet Pro M402dne 1  
HP laserjet pro 283dw 1  
     
EPSON L310 2  
SUMSUNG SF-760P 2  
     
HP M12a 1  
LEXMARK MC 3326 1  

 

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 2471/23-10-23 του τμήματος Μηχανογράφησης  του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ /6ΦΜ9469Η3Π-ΤΙΑ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι  χιλιάδες  ευρώ (20.000,00€),  πλέον ΦΠΑ  24%.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 11/12/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης :662/2471. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 12/12/2023  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας . Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
  • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ύψους 400,00€,

Διάρκειας τριών  (3) μηνών

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου της προμήθειας   στο  τηλ. 210  6834431  Κο  ΓΚΑΡΑΒΕΛΟ ΘΩΜΑ .

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                      ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ