ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                           Μαρούσι, 31/10/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  566/2469

 

     23PROC013674863  2023-10-31

ΑΔΑ:61ΡΦ469Η3Π-ΜΧΙ

   ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο  

                  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ετήσια Ανανέωση Αδειών Χρήσης του Microsoft 365 Business Standard καθώς και την Υπηρεσιακή Αλληλογραφία του οργανισμούς στους Servers της Microsoft του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €10.500,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Μηχανογράφησης (εισηγ.566/2469).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την Ετήσια Ανανέωση Αδειών Χρήσης του Microsoft 365 Business Standard καθώς και την Υπηρεσιακή Αλληλογραφία του οργανισμούς στους Servers της Microsoft του Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 566/2469/10-10-2023 του τμήματος Μηχανογράφησης του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 611/9Ι37469Η3Π-Ε7Ρ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή εργασιών :

Α/Α ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ
1 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MICROSFT 365 BUSINESS STANDARD ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ SERVERS ΤΗΣ MICROSOFT 75 Άδειες 10.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€10.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 13.020,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

 

 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν:

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10/11/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <566/2469>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 210,00 ευρώ.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 13/11/2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί του αντικειμένου μπορείτε να καλείτε στο  τηλ. 210  6834431 κ. Θωμά Γκαραβέλο.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ