ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   

                       ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νιωτάκη Δώρα                                                    Μαρούσι,  07/02/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 92/2377

                                                                                      

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

                        ΚΟΙΝ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εργασία αποκατάστασης του υποστρώματος στα ελαστικά δάπεδα (πλατό) της Άρσης Βαρών του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.480,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 92/2377/30-1-23).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει την εργασία αποκατάστασης των ανωμαλιών του υποστρώματος στα πλατό της Άρσης Βαρών του Προπονητηρίου, σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με:

 

 • Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπηρεσιακό σημείωμα 92/2377/30-1-23 του τμήματος Δομικών Εργων  του Ο.Α.Κ.Α.
 • Τον ΑΔΑ 91/ΨΖ67469Η3Π-0ΣΥ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα  με την κάτωθι περιγραφή εργασιών.

 

Τεχνική Περιγραφή

Α.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την  αποκατάσταση  των ανωμαλιών του δαπέδου τοπικά  στα σημεία των πλατό ρίψης μπαρών  της αίθουσας άρσης βαρών του Προπονητηρίου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 1. Έλεγχος όλων των πλατό για διαπίστωση προβλημάτων στο δάπεδο του υποστρώματος.
 2. Απομάκρυνση των δύο ελαστικών δαπέδων του πλατό στο κάθε σημείο που χρήζει αποκατάστασης.
 3. Προσεκτική εξομάλυνση του υποστρώματος και απομάκρυνση των «προεξοχών» του δαπέδου με μηχανικά μέσα (π.χ. σβουράκι), περίπου 15m2 .
 4. Επιμελής καθαρισμός του χώρου από σαθρά στοιχεία και σκόνες.
 5. Στα σημεία επιπέδωσης θα τοποθετηθούν ενιαία φύλλα κόντρα πλακέ σκληρής ξυλείας (σημύδα) σε διαστάσεις ίδιες με τα ελαστικά δάπεδα (περίπου 300 Χ 120 cm) και πάχους  όσο απαιτείται,  ώστε κατά την επανατοποθέτηση των ελαστικών δαπέδων η τελική  επιφάνεια  να είναι  στο ίδιο ακριβώς υψόμετρο με το υφιστάμενο δάπεδο  στο χώρο (περίπου  21mm).
 6. Επανατοποθέτηση των ελαστικών δαπέδων.

 

Β.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η ξυλεία που θα τοποθετηθεί θα είναι άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται (μεγάλη αντοχή στους κραδασμούς και τις φορτίσεις από τα βάρη των αθλητών).
 2. Για την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και τον περιορισμό της όχλησης, θα απαιτηθεί η εκτέλεση αυτών να γίνει εκτός ωρών λειτουργίας της αίθουσας και κατόπιν συνεννόησης με τις Υπηρεσίες του ΟΑΚΑ, ώστε να εκδοθούν οι  απαιτούμενες άδειες εισόδου.
 3. Να είναι όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι.
 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων για την πρόληψη  ατυχημάτων και  υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
 5. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση – αποκομιδή και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης, των άχρηστων υλικών (μπάζα), τη μεταφορά τους εκτός των χώρων του Σταδίου και στον επιμελή καθαρισμό των χώρων,  τα οποία και αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση του Αναδόχου.
 6. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 7. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 8. Η κατ΄αποκοπή  οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει όλες  τις δαπάνες για την αγορά των υλικών και την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  αλλά και όσων άλλων απαιτούνται έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, για την πλήρη και έντεχνη παράδοση  του έργου.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ  (€1.480,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι €1.835,20 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως  20/02/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : 92/2377. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 21/02/2023  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 10.00πμ.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών  στο  τηλ. 210 6834773  Κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                             ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ